AKTUALITY

KALENDÁŘ NA DUBEN 2019

JEDNOTA BRATRSKÁ – MORAVIAN CHURCH – HERRNHUTER BRÜDERUNITÄT – UNITAS FRATRUM                                 

 

 neděle  7. dubna    neděle  Judica                                      

                         9:30  bohoslužby – staršovstvo

    

  středa 10. dubna     10:00  Dopoledne Na Sboře                                    

                                   16:30  setkání dorostu

 

 neděle  14. dubna     neděle Palmarum                                      

                          9:30  bohoslužby  – dětská neděle – sborová 

 úterý     16. dubna     18:00   Večer Na Sboře . Téma:

„Stromy vypravují“. Setkání nad novou knihou spisovatelky Marie Hruškové s herečkou Bárou Hrzánovou a dalšími hosty.

 

středa    17.dubna     16:30   setkání dorostu

čtvrtek  18. dubna     18:00   pašijní čtení s Večeří Páně  

pátek    19. dubna     18:00   Velkopáteční bohoslužba

 

 neděle  21. dubna       Neděle Velikonoční                                     

                              9:30    bohoslužby s Večeří Páně 

 

  středa   24. dubna      10:00   Dopoledne Na Sboře                                

                                      16:30   setkání dorostu    

                           

 neděle  28. dubna        Quasimodogeniti                                    

                             9:30   bohoslužby  – host

 

  pondělí  29. dubna       9:00   ochranovská pastorálka v Praze                     

          

   

Zpráva za rok 2018 pro sborovou radu Ochranovského sboru při Českobratrské církvi evangelické v Turnově 31. března 2019

Milé sestry a bratři,

Otiskujeme stručný statistický sumář ze sborové zprávy za rok 2018, která bude/byla přednesena na sborové radě:

NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY: (počet/návštěvnost [54/35]). Protože kazatel administruje sbor v Železném Brodě a Tanvaldu, nejméně jednou v měsíci jsme přivítali hosta. Věrně zde slouží především bratr Svetozár Slavka.

PŘÍLEŽITOSTNÁ SHROMÁŽDĚNÍ:  Vánoční dětská besídka, půlnoční bohoslužba, Sborový den. Tato setkání bývají hojněji navštívena.  

DĚTSKÉ BOHOSLUŽBY už se staly tradicí. Na tuto sborovou neděli s loutkami přichází také větší počet účastníků.

SVATÁ VEČEŘE PÁNĚ: [5/26] se koná o svátcích a sborovém dni. Už čtvrtým rokem se scházíme k pašijní bohoslužbě s Večeří Páně i na Zelený čtvrtek.

CÍRKEVNÍ POHŘEB: [1]

CÍRKEVNÍ SŇATEK: [13]

NEDĚLNÍ BESÍDKA. O nedělích bývá paralelně s bohoslužbami dětská besídka. Při jejím vedení se střídá několik sester. 

MLÁDEŽ/DOROST: [27/4] Schází se několik místních dětí ke společnému zpívání, biblickému slovu a hrám.

BIBLICKÉ HODINY: [18/8] Scházíme se dvakrát v měsíci ve středu dopoledne.

VEČERY NA SBOŘE: [9/29] Tradiční setkání určená pro širší veřejnost s duchovním a vzdělavatelným programem.

EKUMENICKÁ SETKÁNÍ: [1/10] 

VÝLET S DĚTMI: [2/12]

MEDIA: o životě sboru se pravidelně dovídáme ze sborového dopisu, který je rozesílán nejen členům ale i dalším přátelům sboru, a také z webových stránek sboru, o které pečuje sestra Bedrníková.

VARHANÍK: při bohoslužbách nám věrně sloužily sestry Bedrníková, Tomášová, Jírovcová a bratr Moos. 

HOSPODAŘENÍ:  O hospodaření sboru se staraly sestry Marie Veselá a Jitka Pernerová. 

ČLENSTVÍ: Sbor čítá celkem 89 členů v tomto věkovém složení: – do 15=11; do 25=10; do 45=21; do 65=20; nad 65=27

STARŠOVSTVO: pracovalo ve složení: sestry – Bedrníková, Lebedová, Pernerová, Veselá a bratři – Marek, Moos, Slavka, Svatoš, Tomáš

PODĚKOVÁNÍ: Na závěr děkujeme všem za jakoukoliv podporu práce sboru.

  

*************************************************************************************************************************

 

SBORY NAŠEHO SENIORÁTU – POTŠTEJN:

První sbor obnovené Jednoty bratrské v českých zemích, založený již v roce 1870. Zpočátku se sbor scházel v soukromí, v roce 1871 díky zahraniční finanční pomoci zakoupil starší dům čp. 10, v němž si zřídil modlitebnu (dnes fara). Stávající kostel byl vystaven a otevřen v roce 1899.  V poválečném období sbor spravoval také kazatelské stanice v Kunvaldu, Rokytnici v Orlických Horách, Vamberku a Rychnově nad Kněžnou. Později také v Dobrušce. V letech 1998-99 v rámci schizmatu část potštejnského sboru vstoupila do Ochranovského seniorátu ČCE. Sbor ovšem přišel o své zázemí. Jednota bratrská vyprodala mobiliář Potštejnského kostela a zřídila zde sklad a dílnu. Původnímu sboru byl vstup odepřen. Historický kostelík a fara byly od Jednoty bratrské odkoupeny zpět v roce 2008, pomohla tomu široká ekumenická a zahraniční ekonomická pomoc.

PASTORÁLKA Setkání kazatelů Ochranovského seniorátu, které se uskuteční v Praze 29. dubna, se budě věnovat věrouce Jednoty bratrské a bude připravovat revizi informační knížky o současné Ochranovské Jednotě bratrské.

VOLBA KAZATELE V posledním sborovém dopise jste se dočetli o připravované volbě kazatele v rámci sborové rady. Protože se objevily některé formální nedostatky žádosti, sborová rada k volbě kazatele bude svolána někdy příště.

Termíny na květen

16 – 18 května – Synod ČCE

24. května – Noc kostelů

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

VEČEŘE PÁNĚ A DĚTI

Otázka účasti dětí na VP se objevuje v souvislosti rostoucího zájmu o VP jako součást bohoslužby církve a jejího života vůbec, který je možno sledovat v posledních několika desetiletích ve většině evangelických církví v Evropě. Tento zájem je jistě veden mnoha různými činiteli, ale celkově je třeba v něm vidět především projev teologicky oprávněného a vítaného obnoveného pohledu na základní povahu a roli bohoslužby v životě církve. VP pozbývá charakteru výlučné, na výjimečné příležitosti omezené, případně jen úzkému okruhu oprávněných komunikantů vyhrazené slavnosti a stává se opět ústrojnou součástí evangelické (křesťanské) bohoslužby. Bývá slavena častěji, někde opět každou neděli. V této situaci přirozeně vyvstává potřeba formulovat, čím vlastně VP v životě církve je a komu je určena – kdo k ní smí být připuštěn či pozván. Tyto dvě otázky spolu navzájem úzce souvisejí. K závěru, že je zásadně dobře možné, aby se VP plně účastnily pokřtěné děti ještě před tím, než projdou konfirmační přípravou a konfirmací, vede několik závažných věcných důvodů. Především jde o logický důsledek rozhodnutí křtít nemluvňata. Považujeme-li křest nemluvňat za plnohodnotný, bez nutnosti jeho pozdějšího doplňování, není sice nutno automaticky nemluvňatům sloužit VP, ale je velmi obtížné odepřít VP těm pokřtěným, kteří o účast na ní projeví zájem. Takové odpírání by vedlo k pojetí dvojího členství v církvi, což je obtížně biblicky zdůvodnitelné. To, co zde bylo řečeno o základní povaze VP, velmi ztěžuje představu jakékoli skupiny uvnitř církve, která by byla z účasti na VP apriorně vyloučena – např. z důvodu nedostatečné vyspělosti. Večeři Páně mohou přijímat také pokřtěné děti, které samy nebo prostřednictvím rodičů vyjádří svou víru a touhu po obecenství Kristova stolu. Pokud večeři Páně nepřijímají, je vhodné, aby děti byly v obecenství Kristova stolu alespoň přítomny. Staršovstvo seznámí členy sboru s konkrétním postupem, podle kterého mohou pokřtěné děti přijímat večeři Páně.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 

článek ze Sborového listu -červen:

Radujme se vždy společně

 Radujeme se, když vyjde slunce.

Když jsou nám přátelé oporou.

Radujeme se z víry.

Radost můžeme sdílet.

Jaké jsou její zdroje?

Co nám v ní brání?

Je potřeba radovat se vždy?

A je potřeba radovat se společně?

Kdo tvoří společenství?

Proč je důležité?

Umíme pečovat o vztahy s lidmi kolem nás?

A o vztah k Bohu, který nás přesahuje?

Kam sahají hranice času, hranice věčnosti?

Českobratrská církev evangelická vznikla před 100 lety. Z radosti. Z vděčnosti. Z touhy po společenství.

Odkud jdeme? Kdo jsme? A kam směřujeme?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

HESLO PRO NÁŠ SBOR

Každý rok losuje Seniorátní výbor Hesla pro jednotlivé sbory, emeritní kazatele, vdovy po kazatelích i pro vedení církve. Pro náš sbor byla pro rok 2019 vylosována středa 8. srpna, kde čteme: 

Hospodin naplňuje Sijón spravedlností a právem.

Bude věrnou jistotou tvé budoucnosti, klenotnicí spásy, moudrosti a poznání.

Izaiáš 33,5-6

Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské.

Matouš 10,7

Staršovstvo a kazatel sboru

  

 

Pro vaše příspěvky sboru můžete využít převod na účet:

3534802319 / 0800

 

Informace na adrese:

Ondřej Halama – kazatel   

mobil: 737 976 030 , email: turnov@evangnet.cz

Na Sboře 80, 511 01 Turnov

                                           

Jitka Pernerová– kurátorka

Ohrazenice 195, 51101Turnov

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete použít tyto HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>