AKTUALITY

KALENDÁŘ NA LEDEN 2020

JEDNOTA BRATRSKÁ – MORAVIAN CHURCH – HERRNHUTER BRÜDERUNITÄT – UNITAS FRATRUM

Dobrotivý Hospodin nechť zprostí viny každého, kdo se upřímným srdcem dotazoval na slovo Boha Hospodina.

2.Paralipomenon 30,18.19 

Tam byl muž jménem Zacheus, vrchní celník a veliký boháč; toužil uvidět Ježíše, aby poznal, kdo to je.

Lukáš 19,2-3

(Heslo pro rok 2020 – více níže)
       
                        

      

neděle   5 .ledna      2. Neděle po Vánocích

                                      9:30  bohoslužby  – jednání staršovstva

 

pondělí   6. ledna         9:30  pastorálka v Liberci

úterý       7. ledna        18:00  Večer Na Sboře :

Hebrejské a jidiš písně v podání klavíristky a zpěvačky Zity Honzalové. Koncert se koná u příležitosti památky obětí holokaustu. Vstupné 100,- Kč  

 

středa     8. ledna        10:00  dopoledne Na Sboře

čtvrtek    9. ledna        10:00   setkání maminek s dětmi                                            

                                     15:30  setkání dorostu


neděle  12. ledna     1. neděle po zjevení Páně

                                      9:30  dětské bohoslužby  – sborová neděle  

úterý      14. ledna      19:00  Biblická hodina

čtvrtek   15. ledna      10:00   setkání maminek s dětmi                                           

                                    15:30  setkání dorostu   

                               

neděle  19. ledna     2. neděle po zjevení Páně 

                                      9:30  bohoslužby – Br. Slavka 

úterý      21. ledna      18:00  Večer Na Sboře :

Rytec kameí uvedení nové knihy spisovatele a scénáristy Ivana Fily.  Hostem večera bude umělecký rytec Vojtěch Záveský. 

středa    22. ledna      10:00  dopoledne Na Sboře

čtvrtek   23. ledna      10:00   setkání maminek s dětmi                                           

                                    15:30  setkání dorostu                                

neděle  26. ledna     3. neděle po zjevení Páně 

                                     9:30  bohoslužby 

čtvrtek    30. ledna    10:00  setkání maminek s dětmi 

                                   15:30  setkání dorostu
 

                        

PŘÍBĚH OCHRANOVSKÉ HVĚZDY
Původ všech vánočních hvězd    Herrnhuter Stern (Ochranovská hvězda), která vznikla před zhruba 160 lety v zámku ochranovské Jednoty bratrské, je považována za pramáti všech vánočních hvězd. První hvězda z papíru a lepenky zazářila počátkem 19. století v internátních pokojích v Ochranově. Hvězdu vyrobil jeden z vychovatelů při hodině matematiky a měla žákům pomoci lépe pochopit geometrické útvary. Od té doby vyráběly děti hvězdy vždy o první adventní neděli a tento zvyk s sebou přenesly i do svých rodin. Počátek manufaktury    Obchodník Pieter Hendrik Verbeek vymyslel koncem 19. století první stabilní, skládací hvězdu. Nové na této hvězdě bylo perforované kovové tělo s drážkami, do nichž se daly zasouvat papírové cípy s kovovými okraji. Díky tomuto vylepšení bylo možné hvězdy poprvé posílat složené a prodávat je nejprve v ochranovském misijním knihkupectví.  Jediná opravdová s 25 cípy   V následujících letech Verbeek tuto konstrukci dále rozvíjel, založil společnost »Sterngesellschaft mbH« a první hvězdu bez těla přihlásil k patentu v roce 1925. Tento model odpovídá dodnes používané konstrukci se 17 čtyřhrannými a 8 tříhrannými cípy. Od roku 1991 má firma název »Herrnhuter Sterne GmbH« a dosud vyrábí Herrnhuter Sterne (Ochranovské hvězdy) tradičním ručním způsobem.

KONVENT Opět se po roce schází konvent našeho seniorátu = synod České misijní provincie Unitas fratrum. Sejde se v sobotu 9. listopadu v jabloneckém sboru. Konvent vždy musí vyřídit povinnosti dané zřízením církve – zpráva seniorátního výboru za uplynulý rok, zpráva o hospodaření, návrh rozpočtu SV, návrhy seniorátních a celocírkevních repartic, návrhy ze sborů, zprávy ze sborů.  Vedle toho také projednává aktuální otázky života naší částky církve. Za náš sbor se vedle členů seniorátního výboru zúčastní sestra Jitka Pernerová a bratr Pavel Svatoš.

TRH FAIR  TRADE V neděli 24. listopadu k nám sestra Alena Štěpánová opět přiváží „krámek zboží fair trade“. „Jde o způsob obchodu, jehož cílem je přímá a účinná podpora znevýhodněných pěstitelů a řemeslníků z rozvojových zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky. Je založen na vytvoření partnerství mezi producentem na straně jedné a spotřebitelem na straně druhé. Zakoupením zboží tak můžeme alespoň trochu podpořit chudé či chudší tohoto světa“. Nezapomeňte proto v neděli 24. listopadu svoji peněženku doma.


VOLBA KAZATELE V neděli 13. října se sešla sborová rada, aby volila kazatele. Sešlo se celkem 24 členů s volebním právem.

Na dva roky – od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021 byl zvolen kazatelem bratr Ondřej Halama. 


   

********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

VOLBA KAZATELE

Podle Řádů církve sbory na svém sborovém shromáždění volí svého kazatele/kazatelku. 31. 12. 2019 končí kazateli doba, na kterou byl volen již před deseti lety. Rada starších (RS) se rozhodla pro opakovanou volbu současného kazatele. Tato volba může být nejdéle na dva roky. RS připravila nutné podklady a požádala Synodní radu o souhlas. Souhlas k opakované volbě byl udělen, a proto svoláváme na neděli 13. 10. 2019 sborové shromáždění, které bude mít jediný bod, volbu kazatele. Právo volit kazatele mají členové s hlasovacím právem. Řády to definují takto:

Práva a povinnosti členů církve

  1. Církev poskytuje svým členům duchovenskou a pastýřskou péči, církevní služebnosti a účast na správě církve.

  2. Od svých členů žádá, aby pilně četli Písmo svaté, aby setrvávali v bratrském obecenství života kolem Slova Božího a svátostí, vychovávali spolu s církví své děti ve víře, společně oslavovali Boha, osvědčovali svou víru životem podle evangelia, v lásce sloužili svým bližním a nesli odpovědnost za zajištění hmotných potřeb církve.

  3. Hlasovací právo mají členové, kteří plní své povinnosti v církvi a jsou starší 18 let.

  1. Staršovstvo zapíše do tohoto seznamu všechny členy sboru starší 18 let, kteří se činně podílejí na životě sboru, především též účastí na jeho  shromážděních.

 

 

********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Synod Českobratrské církve evangelické vydal prohlášení týkající se:

Vztah naší společnosti k životnímu prostředí a probíhajícím změnám klimatu.

Všichni zakoušíme dopady změn klimatu. Citlivěji vnímáme výkyvy počasí, sucho a problematiku oteplování planety. Jako lidstvo stojíme před dalekosáhlými hrozbami nedostatku pitné vody, snižující se biodiverzity, neobyvatelnosti celých oblastí planety a stěhování milionů lidí. Rozsah problémů mnohé ochromuje. Někteří se snaží situaci ignorovat nebo zlehčovat. Jiní se spoléhají na to, že žijeme ve šťastnější části světa a že se nás změny nedotknou. Jsou však také lidé, které tato situace hluboce trápí a snaží se nejhoršímu podle svých sil zabránit. Někteří přitom propadají chmurám, že vztah člověka ke stvoření se již nezdaří změnit včas.
Připojujeme se k lidem, kteří chtějí v této situaci jednat a kteří si uvědomují odpovědnost za svět. Jako křesťané se nechceme vzdát naděje. Myšlenka stvoření nám pomáhá pochopit, že všechno živé je jedinečné a že Bůh v něm stále působí. To nám dává naději, že každý člověk může přispět k nápravě a stát se inspirací pro druhé. Je třeba solidarity s těmi, kteří změny klimatu nezavinili a na které dopadají nejvíce. Nadějí jsou pro nás mladí lidé, kteří si uvědomují, že budoucí podobu světa je třeba řešit dnes a tlačí na politiky, aby jednali. Podporujeme rozvoj čistých forem energie, ústup od fosilních paliv a zodpovědné zacházení s krajinou. V Českobratrské církvi evangelické chceme hledat všechny možné a dostupné prostředky, abychom náš vlastní podíl na změně klimatu snížili.
Naše společnost se ve vztahu ke klimatickým změnám mylně rozděluje na „aktivisty“ a „realisty“. Globální změny se týkají nás všech. Nepomůže již pouze dobrovolná skromnost jednotlivců, ani změny jen v jedné části světa. Všichni musíme změnit své smýšlení a podílet se na záchraně prostředí. Proto se obracejme na politiky na všech úrovních, na Parlament a vládu ČR, občanskou společnost a všechny jednotlivce, aby situaci vzali vážně a jednali moudře, odpovědně a solidárně, aby se podařilo zpomalit změny klimatu a zastavit ničení životního prostředí.

*************************************************************************************************************************

SBORY NAŠEHO SENIORÁTU – ŽELEZNÝ BROD:

Železnobrodský sbor je vlastníkem největšího kostela v rámci ochranovského seniorátu. Počátek sboru je v přestupovém hnutí ve dvacátých letech století minulého. Sbor byl ustaven roku 1920 a už v roce 1925 zde otvírali monumentální modlitebnu, která byla postavena podle ochranovského sboru stavitelem br. Kousalem. Brzy byl železnobrodský sbor nejpočetnějším v tehdejší Jednotě bratrské. Čítal dva a půl tisíce členů z místa i širšího okolí. Železnobrodský sbor prošel stejnou cestu jako většina ochranovských sborů. Po schizmatu v Jednotě bratrské mu byl sborový dům odebrán. V roce 2007 dům zpětně od Jednoty bratrské odkoupil. Železnobrodský sál je vzhledem ke své velikosti využíván k velkým, dnes seniorátním setkáním, svatbám i posledním rozloučením s pracovníky církve. Právě tak je vhodným místem pro příležitostné koncerty. Opakovaně se tu setkávají členové a přátelé ochranovských sborů v Čechách a v Německu. Naposledy se takové setkání uskutečnilo v roce 2017. Železnobrodský sbor je také organizátorem a pořadatele každoroční husovské slavnosti. Ta začíná již vždy v sobotu večer nočním setkáním ve skalách, kde se podle tradice scházeli v dobách protireformace tajní evangelíci. V neděli pokračuje slavnostními bohoslužbami v Železném Brodě a odpoledne pak setkáním opět ve skalách „Na Kalichu“. Tato slavnost se tu koná nepřetržitě od roku 1988. Železnobrodský sbor je svoji aktivitou znám i v místě. Pořádá koncerty i přednášky pro veřejnost, ale také každoroční rozsvěcení adventní hvězdy i živý Betlém. V posledních letech přicházejí do sboru noví lidé a přátelé, a účast na bohoslužbách pozvolna stoupá. Snad je to nadějný příslib pro budoucnost.

 

 SBORY NAŠEHO SENIORÁTU – TURNOV

Počátky sboru v Turnově jsou spjaty s charismatickou osobností bratra Václava Vančury. Ten se v roce 1895 přestěhoval z Dubé do Mladé Boleslavi, aby zde začal rozsáhlou misijní a pastýřskou činnost. Šíře jeho práce sahala od České Lípy a Litoměřic až po Novou Paku a Velké Hamry – a také Turnov. Tak došlo k tomu, že v neděli, 5. prosince 1897, byla tehdy ještě do sboru boleslavského přijímána první rodina z turnovska – mlynář Frydrych s rodinou z Daliměřic. Od té doby býval u nich Václav Vančura častým hostem a brzy se shromáždil kruh čtenářů Písma i zájemců o bratrskou historii. Protože se společenství rozrůstalo, byl v roce 1900 ustaven sbor a otevřena vlastní modlitebna v Královské ulici. V roce 1906 byl povolán za kazatele Gedeon Vilém Hartwig a práce se rozšířila také do blízkého Rovenska pod Troskami. Bratr Hartwig bydlel v domě č.p. 17 na Mariánském náměstí, kde také byla od roku 1907 modlitebna. V roce 1913 za pomoci německých bratří koupil sbor dům v Kozákovské ulici, kde byla také slavnostně otevřena modlitebna. V roce 1914 se správy sboru ujal misionář František Chleboun, který se vrátil z misie v Jižní Africe. Ten také začal od roku 1916 konat misijní dílo na železnobrodsku a pravidelné bohoslužby od  roku 1918. Oživení turnovského sboru přineslo přestupové hnutí v roce 1921. Tehdy vznikly stanice v Doubravici a Svijanském Újezdě. Protože bratr Chleboun byl opět povolán na misii, stal se od roku 1923 kazatelem v Turnově Ladislav Šklíba. Po odchodu bratra Šklíby do Potštejna se stal kazatelem Pavel Glos. Bratr Glos, kterého starší turnovští dobře pamatují, zde sloužil celých 45 let. V roce 1975 nastupuje do sboru správce Jiří Polma, který v roce 1996 přešel do Železného Brodu. V roce 1997 byl ke správě sboru povolán O. Halama.

Současnost:  V roce 2000 se turnovský sbor spolu s dalšími Ochranovskými sbory stává součástí největší protestantské  církve v Čechách a na Moravě, Českobratrské církve evangelické, která úzce navazuje na teologii i tradice Jednoty bratrské. V témže roce sbor kupuje památný avšak značně zchátralý  dům Na Sboře. Ten je v průběhu  roku a půl zcela zrekonstruován a 20. října 2001 slavnostně otevřen za účasti mnoha místních i zahraničních hostů. Zde také sbor v současnosti působí.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

VEČEŘE PÁNĚ A DĚTI

Otázka účasti dětí na VP se objevuje v souvislosti rostoucího zájmu o VP jako součást bohoslužby církve a jejího života vůbec, který je možno sledovat v posledních několika desetiletích ve většině evangelických církví v Evropě. Tento zájem je jistě veden mnoha různými činiteli, ale celkově je třeba v něm vidět především projev teologicky oprávněného a vítaného obnoveného pohledu na základní povahu a roli bohoslužby v životě církve. VP pozbývá charakteru výlučné, na výjimečné příležitosti omezené, případně jen úzkému okruhu oprávněných komunikantů vyhrazené slavnosti a stává se opět ústrojnou součástí evangelické (křesťanské) bohoslužby. Bývá slavena častěji, někde opět každou neděli. V této situaci přirozeně vyvstává potřeba formulovat, čím vlastně VP v životě církve je a komu je určena – kdo k ní smí být připuštěn či pozván. Tyto dvě otázky spolu navzájem úzce souvisejí. K závěru, že je zásadně dobře možné, aby se VP plně účastnily pokřtěné děti ještě před tím, než projdou konfirmační přípravou a konfirmací, vede několik závažných věcných důvodů. Především jde o logický důsledek rozhodnutí křtít nemluvňata. Považujeme-li křest nemluvňat za plnohodnotný, bez nutnosti jeho pozdějšího doplňování, není sice nutno automaticky nemluvňatům sloužit VP, ale je velmi obtížné odepřít VP těm pokřtěným, kteří o účast na ní projeví zájem. Takové odpírání by vedlo k pojetí dvojího členství v církvi, což je obtížně biblicky zdůvodnitelné. To, co zde bylo řečeno o základní povaze VP, velmi ztěžuje představu jakékoli skupiny uvnitř církve, která by byla z účasti na VP apriorně vyloučena – např. z důvodu nedostatečné vyspělosti. Večeři Páně mohou přijímat také pokřtěné děti, které samy nebo prostřednictvím rodičů vyjádří svou víru a touhu po obecenství Kristova stolu. Pokud večeři Páně nepřijímají, je vhodné, aby děti byly v obecenství Kristova stolu alespoň přítomny. Staršovstvo seznámí členy sboru s konkrétním postupem, podle kterého mohou pokřtěné děti přijímat večeři Páně.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 

článek ze Sborového listu -červen:

Radujme se vždy společně

 Radujeme se, když vyjde slunce.

Když jsou nám přátelé oporou.

Radujeme se z víry.

Radost můžeme sdílet.

Jaké jsou její zdroje?

Co nám v ní brání?

Je potřeba radovat se vždy?

A je potřeba radovat se společně?

Kdo tvoří společenství?

Proč je důležité?

Umíme pečovat o vztahy s lidmi kolem nás?

A o vztah k Bohu, který nás přesahuje?

Kam sahají hranice času, hranice věčnosti?

Českobratrská církev evangelická vznikla před 100 lety. Z radosti. Z vděčnosti. Z touhy po společenství.

Odkud jdeme? Kdo jsme? A kam směřujeme?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

HESLO PRO NÁŠ SBOR  PRO 2020

Každý rok losuje Seniorátní výbor Hesla pro jednotlivé sbory, emeritní kazatele, vdovy po kazatelích i pro vedení církve. Pro náš sbor byla pro rok 2020 vylosována středa 5. srpna, kde čteme: 

Dobrotivý Hospodin nechť zprostí viny každého,

kdo se upřímným srdcem dotazoval na slovo Boha Hospodina.

2.Paralipomenon 30,18.19 

Tam byl muž jménem Zacheus, vrchní celník a veliký boháč;

toužil uvidět Ježíše, aby poznal, kdo to je.

Lukáš 19,2-3

Staršovstvo a kazatel sboru

  

 

Pro vaše příspěvky sboru můžete využít převod na účet:

3534802319 / 0800

 

Informace na adrese:

Ondřej Halama – kazatel   

mobil: 737 976 030 , email: turnov@evangnet.cz

Na Sboře 80, 511 01 Turnov

                                           

Jitka Pernerová– kurátorka

Ohrazenice 195, 51101Turnov

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete použít tyto HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>