AKTUALITY

KALENDÁŘ NA ČERVENEC A SRPEN 2019

JEDNOTA BRATRSKÁ – MORAVIAN CHURCH – HERRNHUTER BRÜDERUNITÄT – UNITAS FRATRUM                                 

 

neděle   7. července       3. Neděle po Trojici                                                   

             9:30    bohoslužby v Železném Brodě   

 

neděle  14. července      4. Neděle po Trojici                                                

            9:30  bohoslužby    

                                              

neděle  21. července       5. Neděle po Trojici                                       

            9:30  bohoslužby – S.Slavka


neděle 28. července        6. Neděle po Trojici                                                               

           9:30  bohoslužby

 

neděle  4. srpna               7. Neděle po Trojici

           9:30  bohoslužby

 

neděle 11. srpna               8. Neděle po Trojici

           9:30  bohoslužby – host

 

neděle  18. srpna              9. Neděle po Trojici

          9:30  bohoslužby – host

 

neděle  25. srpna             10. Neděle po Trojici

          9:30  bohoslužby – host  

       

 pozvání na Husův den

v neděli 7. července 2019 
 
 
9:30   – bohoslužby  v Železném Brodě  Petr Firbas –

           evangelický farář    z Jablonce n.N.
 
12:00  – pohoštění
 
15:00  – odpoledne ve skalách na Kalichu     

kázání: Matouš Jaluška přednáška: Joel Ruml – emeritní synodní senior – Co by nám řekl M. J. Hus dnes“
 

    

               

V závěru svého jednání synod Českobratrské církve evangelické vydal prohlášení týkající se:

vztahu naší společnosti k životnímu prostředí a probíhajícím změnám klimatu.

Všichni zakoušíme dopady změn klimatu. Citlivěji vnímáme výkyvy počasí, sucho a problematiku oteplování planety. Jako lidstvo stojíme před dalekosáhlými hrozbami nedostatku pitné vody, snižující se biodiverzity, neobyvatelnosti celých oblastí planety a stěhování milionů lidí. Rozsah problémů mnohé ochromuje. Někteří se snaží situaci ignorovat nebo zlehčovat. Jiní se spoléhají na to, že žijeme ve šťastnější části světa a že se nás změny nedotknou. Jsou však také lidé, které tato situace hluboce trápí a snaží se nejhoršímu podle svých sil zabránit. Někteří přitom propadají chmurám, že vztah člověka ke stvoření se již nezdaří změnit včas.
Připojujeme se k lidem, kteří chtějí v této situaci jednat a kteří si uvědomují odpovědnost za svět. Jako křesťané se nechceme vzdát naděje. Myšlenka stvoření nám pomáhá pochopit, že všechno živé je jedinečné a že Bůh v něm stále působí. To nám dává naději, že každý člověk může přispět k nápravě a stát se inspirací pro druhé. Je třeba solidarity s těmi, kteří změny klimatu nezavinili a na které dopadají nejvíce. Nadějí jsou pro nás mladí lidé, kteří si uvědomují, že budoucí podobu světa je třeba řešit dnes a tlačí na politiky, aby jednali. Podporujeme rozvoj čistých forem energie, ústup od fosilních paliv a zodpovědné zacházení s krajinou. V Českobratrské církvi evangelické chceme hledat všechny možné a dostupné prostředky, abychom náš vlastní podíl na změně klimatu snížili.
Naše společnost se ve vztahu ke klimatickým změnám mylně rozděluje na „aktivisty“ a „realisty“. Globální změny se týkají nás všech. Nepomůže již pouze dobrovolná skromnost jednotlivců, ani změny jen v jedné části světa. Všichni musíme změnit své smýšlení a podílet se na záchraně prostředí. Proto se obracejme na politiky na všech úrovních, na Parlament a vládu ČR, občanskou společnost a všechny jednotlivce, aby situaci vzali vážně a jednali moudře, odpovědně a solidárně, aby se podařilo zpomalit změny klimatu a zastavit ničení životního prostředí.

*************************************************************************************************************************

 

SBORY NAŠEHO SENIORÁTU – TANVALD:   

Ochranovský sbor v Tanvaldu byl jako samostatný sbor ustaven v roce 1956. Sídlo sboru je ale za hranicí Tanvaldu, v Dolní Smržovce. Tak jako jiné ochranovské sbory přišel sbor po schizmatu v Jednotě bratrské o střechu nad hlavou. Malá skupina členů se tak dlouho scházela v klubovně Domu dětí a mládeže v Tanvaldu. Až v roce 2012 se podařilo zpětně od Jednoty bratrské zakoupit původní modlitebnu, a bohoslužby se zde začaly konat až v roce 2017. Mezitím však sbor procházel personální krizí a nebylo možno ustavit celé staršovstvo. Proto je dnes sbor spravován správní komisí. Sborový dům prochází pozvolnou rekonstrukcí. Byla obnovena modlitebna a zázemí. Nedílnou součástí sboru je unikátní hrázděný osmihranný kostelík v Kořenově, který je jednou z dominant Jizerských hor. Původně luterský kostelík postavený podle architekta Otto Bartninga v roce 1909 je dnes ve vlastnictví seniorátu. V létě se zde konají pravidelné nedělní bohoslužby od června do září. Střídají se tu kazatelé z různých denominací a účast bývá vpravdě ekumenická. Zároveň je kostelík místem mnoha svateb, ať už církevních nebo civilních. Příležitostně se tu konají i kulturní akce pro veřejnost.

V průběhu prázdnin – červenec a srpen – se ve sboru konají pouze nedělní bohoslužby.

Biblické hodiny, Večery na Sboře i Setkání dorostu se obnoví opět v září.
 
 
Termíny na září 8. září   – Sborový den v Potštejně 21. září – Partnerský den v Ochranově

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

VEČEŘE PÁNĚ A DĚTI

Otázka účasti dětí na VP se objevuje v souvislosti rostoucího zájmu o VP jako součást bohoslužby církve a jejího života vůbec, který je možno sledovat v posledních několika desetiletích ve většině evangelických církví v Evropě. Tento zájem je jistě veden mnoha různými činiteli, ale celkově je třeba v něm vidět především projev teologicky oprávněného a vítaného obnoveného pohledu na základní povahu a roli bohoslužby v životě církve. VP pozbývá charakteru výlučné, na výjimečné příležitosti omezené, případně jen úzkému okruhu oprávněných komunikantů vyhrazené slavnosti a stává se opět ústrojnou součástí evangelické (křesťanské) bohoslužby. Bývá slavena častěji, někde opět každou neděli. V této situaci přirozeně vyvstává potřeba formulovat, čím vlastně VP v životě církve je a komu je určena – kdo k ní smí být připuštěn či pozván. Tyto dvě otázky spolu navzájem úzce souvisejí. K závěru, že je zásadně dobře možné, aby se VP plně účastnily pokřtěné děti ještě před tím, než projdou konfirmační přípravou a konfirmací, vede několik závažných věcných důvodů. Především jde o logický důsledek rozhodnutí křtít nemluvňata. Považujeme-li křest nemluvňat za plnohodnotný, bez nutnosti jeho pozdějšího doplňování, není sice nutno automaticky nemluvňatům sloužit VP, ale je velmi obtížné odepřít VP těm pokřtěným, kteří o účast na ní projeví zájem. Takové odpírání by vedlo k pojetí dvojího členství v církvi, což je obtížně biblicky zdůvodnitelné. To, co zde bylo řečeno o základní povaze VP, velmi ztěžuje představu jakékoli skupiny uvnitř církve, která by byla z účasti na VP apriorně vyloučena – např. z důvodu nedostatečné vyspělosti. Večeři Páně mohou přijímat také pokřtěné děti, které samy nebo prostřednictvím rodičů vyjádří svou víru a touhu po obecenství Kristova stolu. Pokud večeři Páně nepřijímají, je vhodné, aby děti byly v obecenství Kristova stolu alespoň přítomny. Staršovstvo seznámí členy sboru s konkrétním postupem, podle kterého mohou pokřtěné děti přijímat večeři Páně.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 

článek ze Sborového listu -červen:

Radujme se vždy společně

 Radujeme se, když vyjde slunce.

Když jsou nám přátelé oporou.

Radujeme se z víry.

Radost můžeme sdílet.

Jaké jsou její zdroje?

Co nám v ní brání?

Je potřeba radovat se vždy?

A je potřeba radovat se společně?

Kdo tvoří společenství?

Proč je důležité?

Umíme pečovat o vztahy s lidmi kolem nás?

A o vztah k Bohu, který nás přesahuje?

Kam sahají hranice času, hranice věčnosti?

Českobratrská církev evangelická vznikla před 100 lety. Z radosti. Z vděčnosti. Z touhy po společenství.

Odkud jdeme? Kdo jsme? A kam směřujeme?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

HESLO PRO NÁŠ SBOR  PRO 2019

Každý rok losuje Seniorátní výbor Hesla pro jednotlivé sbory, emeritní kazatele, vdovy po kazatelích i pro vedení církve. Pro náš sbor byla pro rok 2019 vylosována středa 8. srpna, kde čteme: 

Hospodin naplňuje Sijón spravedlností a právem.

Bude věrnou jistotou tvé budoucnosti, klenotnicí spásy, moudrosti a poznání.

Izaiáš 33,5-6

Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské.

Matouš 10,7

Staršovstvo a kazatel sboru

  

 

Pro vaše příspěvky sboru můžete využít převod na účet:

3534802319 / 0800

 

Informace na adrese:

Ondřej Halama – kazatel   

mobil: 737 976 030 , email: turnov@evangnet.cz

Na Sboře 80, 511 01 Turnov

                                           

Jitka Pernerová– kurátorka

Ohrazenice 195, 51101Turnov

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete použít tyto HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>