AKTUALITY

KALENDÁŘ NA ZÁŘÍ 2020

JEDNOTA BRATRSKÁ – MORAVIAN CHURCH – HERRNHUTER BRÜDERUNITÄT – UNITAS FRATRUM

Dobrotivý Hospodin nechť zprostí viny každého, kdo se upřímným srdcem dotazoval na slovo Boha Hospodina.

2.Paralipomenon 30,18.19 

Tam byl muž jménem Zacheus, vrchní celník a veliký boháč; toužil uvidět Ježíše, aby poznal, kdo to je.

Lukáš 19,2-3

(Heslo pro rok 2020 – více níže)

neděle 6. září 13. Neděle po Trojici

            9:30 bohoslužby – jednání staršovstva

pondělí 7. září

        9:30 pastorálka v Liberci

úterý 8. září

       18:00 Večer Na Sboře: Autorský večer moderátora, dramaturga, herce a spisovatele Petra Vydry a uvedení jeho nové knihy Hlas a jiné povídky.

středa 9. září

      10:00 Dopoledne Na Sboře

neděle 13. září 14. Neděle po Trojici

       9:30 dětské bohoslužby – sborová neděle

čtvrtek 17. září –    18:00 zahájení synodu ČCE v Praze

pátek 18. září synod ČCE v Praze

sobota 19. září synod ČCE v Praze

neděle 20. září 15. Neděle po Trojici

       9:30 bohoslužby – br. Slavka

úterý 22. září

      18:00 Večer Na Sboře: 150. výročí narození Josefa Pekaře. Beseda o životě turnovského rodáka, profesora J. Pekaře. Promluví Mgr. Pavel Mlejnek.

středa 23. září

      10:00 Dopoledne Na Sboře

neděle 27. září 16. Neděle po Trojici

       9:30 bohoslužby – host

                                                

 Srdečné pozvání na sborový den v Potštejně

v neděli 13. září 2020

9:00 hod. – chvály

9:30 hod. – bohoslužby – káže br. Jindřich Halama

11:00 hod. – přednáška na téma „Věci podstatné, služebné a případné (Jindřich Halama)

12:00 hod. – společné občerstvení na faře

14:00 hod. – společnost Amor Christi – literárně hudební pásmo:Jejich krev stále mluví

Dokumentární divadelní pořad pro dva recitátory a tři hudebníky. Scénář je kompilátem autentických a odborných textů doprovázených dobovými i moderními písněmi. Pořad je věnován vybraným osobnostem české historie 15. – 18. století, které svým působením, morálním kreditem a osobními oběťmi i ochotou k oběti nejvyšší přinesly českému národu svobodu náboženského vyznání a obecně vzato svobodu svědomí. Cílem pořadu je upozornit na obecně lidské a společenské hodnoty, na nichž vyrostla naše společnost, a dodávat českému člověku odvahu a naději pro budoucnost. Představení je pořadatelům nabízeno k připomínce událostí, které zásadně ovlivnily chod českých dějin a formování české společnosti a jež svým významem přesahují až do dnešní doby.

Představení k výročí:

600. výročí krystalizace husitského hnutí

400. výročí bitvy na Bílé hoře

350. výročí úmrtí Jana Ámose Komenského

300. výročí založení Obnovené Jednoty bratrské

Miroslav Bek, recitace,zpěv

Vítězslav Šlahař,recitace, zpěv

David Kostrhon, violoncello

Veronika Rozehnalová, zobcová flétna

Lukáš Kopečný, perkuse

 

 AKTUALITY A INFORMACE:

DO KOSTELA NA KOLE: Třináctý ročník tradiční osvětové akce se blíží.

Do kostela na kole můžete vyrazit v sobotu 19. nebo v neděli 20. září. Ale samozřejmě nejen v tento den. Smyslem je totiž omezit individuální automobilovou dopravu a připomenout výhody a možnosti jízdy na kole. Poradní odbor pro otázky životního prostředí při Synodní radě ČCE, Ekologická sekce ČKA a Česká křesťanská enviromentální síť vyhlásily podzimní termín této akce na neděli 20. září 2020.

TÉMA ROKU 2020: ZBOŽNOST:

Synodní rada Českobratrské církve evangelické vyhlásila rok 2020 rokem zbožnosti. Co je zbožnost? Jak ji prožíváme a předáváme? Lze se určité typy zbožnosti naučit? Chybí nám některé? Víra je darem Ducha svatého. Zbožnost je lidská stránka víry, tedy to, jak člověk o svou víru pečuje. Základním projevem zbožnosti je modlitba, jež může mít mnoho forem. Její podstatou je rozhovor člověka s Bohem. ČCE se vyznačuje pluralitou zbožností. Její podlomená schopnost předávat víru z jedné generace na druhou a získávat pro ni lidi zvenčí je ale projevem krize těch forem zbožnosti, které v ní dosud převládaly. Církev si váží všech forem zbožnosti, které nesly víru předchozích generací, zároveň je však otevřená novým formám, které mohou lépe odpovídat situaci dneška. Množství různých forem zbožnosti v rámci sborů a církve působí vzájemné obohacování. Chceme, aby společné bohoslužby byly setkáním s živým Kristem, událostí proměny, obnovy a posily sboru i jednotlivců. Toužíme žít svou víru také od pondělí do soboty mimo kostel. Chceme podporovat lidi podle různých obdarování k převzetí dílčích odpovědností v životě a službě sboru a církve.

VEČERY NA SBOŘE V ZÁŘÍ:

úterý 8. září v 18 hodin: autorský večer moderátora, dramaturga, herce a spisovatele Petra vydry a uvedení jeho nové knihy Hlas a jiné povídky.

úterý 22. září v 18 hodin: 150. výročí narození Josefa Pekaře. Beseda o životě turnovského rodáka, profesora J. Pekaře. Promluví Mgr. Pavel Mlejnek.

Termíny na říjen:

18. října – Sborový den

19. října – Pastorálka v Turnov

20. října – Večer Na Sboře

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 

přijměte pastýřský list synodního seniora Daniela Ženatého k aktuální situaci

 Ke sdílení jej naleznete také na:

- Facebooku: https://www.facebook.com/notes/%C4%8Deskobratrsk%C3%A1-c%C3%ADrkev-evangelick%C3%A1/past%C3%BD%C5%99sk%C3%BD-list-synodn%C3%ADho-seniora-%C4%8Deskobratrsk%C3%A9-c%C3%ADrkve-evangelick%C3%A9/2488600938059077/

- webu e-cirkev.cz: https://www.e-cirkev.cz/clanek/6614-Pastyrsky-list-synodniho-seniora/index.htm.

  **********************************************************************************************************************************************************************************************                             

Každý den se ve 12.00 spojme v přímluvných modlitbách takovou formou, jaká je komu blízká a jakou komu Duch svatý položí na srdce.

Přimlouvejme se za nemocné a za lidi v karanténě, ale také za ty, kdo jsou v první linii boje s epidemií, za zdravotníky, policisty, vojáky, hasiče a za všechny, kteří svou službou a nezištnou pomocí nesou riziko nákazy.

Vyzýváme farnosti, sbory a náboženské obce členských církví ERC aby během nedělních bohoslužeb po dobu trvání omezení pohybu osob v modlitbách pamatovali na všechny ohrožené epidemií i na ty, kteří svým nasazením pomáhají obětem nebo udržují naši společnost v chodu (sbory Církve adventistů sedmého dne se k této výzvě připojují na svých sobotních bohoslužbách).

K tomu mohou církve využít následující přímluvy a modlitbu:

Modleme se:

 • za všechny země světa a za všechny lidi zasažené koronavirem, za všechny pozůstalé, kteří byli zasaženi smrtí svých blízkých a milovaných,

 • za všechny mocné tohoto světa, za členy vlád a úřadů a za všechny, kdo se snaží skrze preventivní opatření zabránit eskalaci šíření epidemie,

 • za všechny lidi dobré vůle, aby respektovali nutná preventivní opatření, chovali se zodpovědně k sobě i ve vztahu k druhým, nepodléhali panice, zoufalství a rezignaci, ale nacházeli potěšení a naději v Pánu Bohu a přijetí a porozumění v kruhu svých blízkých,

 • za lékaře, zdravotní sestry, zdravotnické záchranáře, hasiče, vojáky a policisty a mnohé další pomáhající profese, které přicházejí do styku s lidmi a jsou zvláště v těchto dnech vystavené náporu fyzickému i psychickému, aby měly dostatek síly a také odvahu vydržet a nepodléhaly rezignaci,

 • za děti, studenty, aby měli v této době sebedisciplínu k učení a zvládali úkoly na ně kladené, aby nepodléhali pasivnímu trávení volného času a zahálce, ale nacházeli inspiraci k vlastnímu rozvoji,

 • za učitele, aby dokázali správně motivovat žáky a studenty k samostudiu,

 • za církve, duchovní a pastorační pracovníky, aby i v době zavřených kostelů, měli srdce otevřené pro lidi v jejich potřebách a mohli moudře a správně využít všech dostupných prostředků ke zvěsti evangelia prostřednictvím internetu, pastoračních rozhovorů, telefonů či jiných komunikačních kanálů,

 • za pokoru a odevzdanost celé situace Pánu Bohu, za ochranu před nákazou, za milost pokání a novou orientaci na nepomíjející hodnoty v životě mnohých lidí.

Amen.

 

Modlitba v čase koronavirové epidemie

Prosíme, Pane, za uzdravení všech, kteří se nakazili,

všude na světě, kam se jen virus rozšířil.

Prosíme tě za ty, kdo již ztratili své blízké,

i za ty, které o ně nemoc ještě připraví.

Prosíme tě za lékaře, sestry a ostatní zdravotníky,

dej jim inspiraci v jejich péči a chraň jejich vlastní zdraví.

Prosíme tě za moudrost pro vědce, kteří všude na světě

s nejvyšším úsilím hledají lék.

Prosíme tě za veřejné činitele, kteří musí přijímat těžká rozhodnutí

a rozhodovat o izolaci a karanténě, aby zastavili virus;

prosíme tě ale i za ty, kteří jejich rozhodnutí těžce nesou

a mají pocit, jako by byli uvězněni.

Prosíme tě za všechny, kdo jsou nespravedlivě stigmatizováni

pro svou rasu, národnost nebo etnickou příslušnost.

Spolu se všemi křesťany na tomto světě

chceme přinášet Kristovu uzdravující přítomnost a pokoj

do těchto těžkých časů plných bázně.

Prosme také Boha, aby nám v této celosvětové krizi nedal zapomenout

na miliony Božích dětí, které žijí v místech bez zdravotní péče.

Ať Bůh otevře naše srdce, ale i naše materiální zdroje a naši politickou vůli k pomoci,

aby se naděje na lepší budoucnost mohla stát realitou pro všechny Boží děti.

O to prosíme tebe, Bože, náš stvořiteli,

pro utrpení a smrt našeho Pána Ježíše Krista, který nás vykoupil,

v síle Ducha Svatého, který v nás uskutečňuje Boží vůli.

Amen

(Podle modlitby Rev. Dr. J. Herberta Nelsona z Presbyterní církve v USA), vloženo na stránky 28.3.2020

 

*****************************************************************************************************************************************************************************************************

Dopis Synodní rady Českobratrské církve evangelické

Milí přátelé, sestry a bratři,     bez jakékoli přípravy jsme vrženi do dosud neprozkoumaného způsobu existence našich sborů. Jak žít ve sborovém společenství bez dvou či tří, kteří se v Kristově jménu scházejí?  Nová je i role našich kazatelů a kazatelek. Ani předchozí studium, ani vikariát je na situaci nouzového stavu cíleně nepřipravovaly. Přitom, paradoxně, jejich služby je nejvíce třeba právě v čase ohrožení a strachu. Proto je povzbuzujme, aby nacházeli tvůrčí sílu k předávání naděje evangelia způsobem, který je jim blízký.  Není možné určit, jak na to. Snad nejbližší vyjádření je – aktivně. Každý má jiné možnosti, jiná obdarování. Je možné se vzájemně inspirovat, sdílet dobrou praxi, užívat podněty a texty, které jsou k dispozici zejména na internetu.  Za velmi důležité považujeme, aby členové sboru věděli, že se na svého kazatele a svou kazatelku mohou obrátit, že je jim k dispozici telefonem, e-mailem, na sociálních sítích.  Děkujeme sborům, které vysílají bohoslužby online. Je to výborné. Ale není nezbytné, aby tak činil každý sbor. Přijímejme nedělní bohoslužby v České televizi a v Českém rozhlase za své. Spojí nás jak napříč sbory, tak s ekumenou, i ostatními diváky. Je výtečné, že právě v době úzkosti smíme být spolu ve jménu Kristově.  Návštěvy nemocných a potřebných, kromě situací ohrožení života, nedoporučujeme. Chraňme sebe, ty, kdo s námi žijí, mějme ohled i na navštívené. Pohřební rozloučení ve sboru doporučujeme odložit na pozdější dobu. Kazatel či kazatelka, ani kdokoli jiný, nesmí být nuceni vstupovat do situací, v nichž hrozí nebezpečí nákazy. Pastorační péče o pozůstalé je za těchto okolností náročná na citlivou komunikaci. Myslíme na vás.  Milé kazatelky, milí kazatelé, čas uvolněný zrušením shromáždění a akcí užijte k modlitbám, přímluvným i kajícím, ke studiu, četbě, pořádání sborového archivu, odpočinku. Dbejte prosím i na to, aby ovšem šíře možných aktivit nevedla k vašemu vyčerpání a nekončícímu neklidu.

Přejeme hodně sil, moudrosti a odvahy šířit naději, kterou nemáme ze sebe, a proto nepodléhá ani rzi, ani viru.   

 

Upřímně zdraví 

Daniel Ženatý – synodní senior      

Vladimír Zikmund – synodní kurátor 

Pavel Pokorný – I. náměstek synodního seniora    

Jiří Schneider I. náměstek synodního kurátora 

Ondřej Titěra – II. náměstek synodního seniora    

Eva Zadražilová II. náměstkyně synodního kurátora

 

**********************************************************************************************************************************************************************************************************************************

 

Ke společným večerním modlitbám se můžete připojit také každý den ve 20.00 hod. na webových stránkách e-cirkev.cz nebo na facebooku. Modlitby připravují laici z Českobratrské církve evangelické.

          AUTOPŮST:

Poradní odbor SR pro životní prostředí vyhlašuje vždy v době postní také tzv. Autopůst. Smyslem této akce není jen poukázat na negativní vliv automobilové dopravy na Boží stvoření, ale především dodat impulz k hledání alternativ k cestování autem. Na www.autopust.cz/kalkulačka Lze nalézt interaktivní kalkulačku, díky které si můžete spočítat, zda auto čas opravdu šetří, nebo jen nutí člověka trávit mnohem více času vyděláváním na jeho provoz. Samozřejmě, že bez aut bychom třeba ani nenakoupili, nemohli vykonávat práci ani se sejít k bohoslužbám. Ale je dobré se nad užíváním aut zamyslet.
                          

**************************************************************************************************************************************************************
 

 Dopis církví v Británii církvím v členských státech Evropské unie

31. ledna 2020 ve 23.00 greenwichského času již nebude Spojené království členem Evropské unie.

Čtyři britské církve adresovaly vedení Českobratrské církve evangelické svůj dopis ujišťující o budoucí spolupráci:

Milé sestry a milí bratři, v pátek 31. ledna 2020 ve 23.00 greenwichského času již nebude Spojené království členem Evropské unie. Spojené království opouští EU, ale neopouštíme Evropu. Naše církve po staletí přispívaly k rozvíjení křesťanské tradice v Evropě, a také z ní hojně čerpaly. První evangelizátoři přišli na britské ostrovy s římskou říší. Po nich následovaly misie sv. Augustina z Canterbury (která původně pocházela z dnešní Itálie) a sv. Kolumby z Iony (dnešní Irsko). Víra křesťanů na těchto ostrovech má od počátku své kořeny v evropské církvi. Dopad reformace v Německu, Švýcarsku a Nizozemsku významně přispěl církvím, společnostem a národům na našich ostrovech, což se projevuje dodnes. Naše církve mají sbory v mnoha městech v Evropě a udržujeme úzké společenství s partnerskými církvemi napříč kontinentem. Zůstáváme nadále evropskými církvemi, jako součást jedné velké celosvětové církve. Oslabení politických vazeb a odpovědnosti neovlivní ani nebude překážet našemu závazku vůči partnerům v jiných částech Evropy. Budeme i nadále naplno hrát aktivní roli v rámci evropských ekumenických organizací a podporovat naše sbory a partnery v dalších částech Evropy. Naše církve budou i nadále prosazovat hodnoty, které s vámi sdílíme, prosazovat mír a chránit lidská práva a důstojnost.

Budeme se i nadále věnovat zájmům, které s vámi sdílíme, zajišťovat blaho všech občanů a starat se o to, aby naše vlády odpovídaly za otázky týkající se bezpečnosti, svobody a sdílení prosperity. Budeme s vámi nadále spolupracovat na velkých výzvách naší doby; jak evropské národy reagují na nucenou migraci a jak se přizpůsobujeme a reagujeme na klimatickou krizi. Budeme i nadále odhodláni dodržovat zásady solidarity, které nás spojují po mnoho let, a kterých se musíme pevně držet v době rostoucí xenofobie, náboženské diskriminace, nerovnosti bohatství a sobeckého nacionalismu. Stále oceňujeme vaši podporu a zájem o naši situaci v uplynulých letech a žádáme vás, abyste zůstali s námi, zatímco budeme poznávat, co nám budoucnost přináší a jak můžeme společně nabídnout naději a smíření všem našim společenstvím ve snaze následovat Ježíše v našem každodenním životě. Modlete se za nás, jako se za vás modlíme my.

 

   

********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

VOLBA KAZATELE

Podle Řádů církve sbory na svém sborovém shromáždění volí svého kazatele/kazatelku. 31. 12. 2019 končí kazateli doba, na kterou byl volen již před deseti lety. Rada starších (RS) se rozhodla pro opakovanou volbu současného kazatele. Tato volba může být nejdéle na dva roky. RS připravila nutné podklady a požádala Synodní radu o souhlas. Souhlas k opakované volbě byl udělen, a proto svoláváme na neděli 13. 10. 2019 sborové shromáždění, které bude mít jediný bod, volbu kazatele. Právo volit kazatele mají členové s hlasovacím právem. Řády to definují takto:

Práva a povinnosti členů církve

 1. Církev poskytuje svým členům duchovenskou a pastýřskou péči, církevní služebnosti a účast na správě církve.

 2. Od svých členů žádá, aby pilně četli Písmo svaté, aby setrvávali v bratrském obecenství života kolem Slova Božího a svátostí, vychovávali spolu s církví své děti ve víře, společně oslavovali Boha, osvědčovali svou víru životem podle evangelia, v lásce sloužili svým bližním a nesli odpovědnost za zajištění hmotných potřeb církve.

 3. Hlasovací právo mají členové, kteří plní své povinnosti v církvi a jsou starší 18 let.

 1. Staršovstvo zapíše do tohoto seznamu všechny členy sboru starší 18 let, kteří se činně podílejí na životě sboru, především též účastí na jeho  shromážděních.

 

VOLBA KAZATELE V neděli 13. října se sešla sborová rada, aby volila kazatele. Sešlo se celkem 24 členů s volebním právem.

Na dva roky – od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021 byl zvolen kazatelem bratr Ondřej Halama. 

 

********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Synod Českobratrské církve evangelické vydal prohlášení týkající se:

Vztah naší společnosti k životnímu prostředí a probíhajícím změnám klimatu.

Všichni zakoušíme dopady změn klimatu. Citlivěji vnímáme výkyvy počasí, sucho a problematiku oteplování planety. Jako lidstvo stojíme před dalekosáhlými hrozbami nedostatku pitné vody, snižující se biodiverzity, neobyvatelnosti celých oblastí planety a stěhování milionů lidí. Rozsah problémů mnohé ochromuje. Někteří se snaží situaci ignorovat nebo zlehčovat. Jiní se spoléhají na to, že žijeme ve šťastnější části světa a že se nás změny nedotknou. Jsou však také lidé, které tato situace hluboce trápí a snaží se nejhoršímu podle svých sil zabránit. Někteří přitom propadají chmurám, že vztah člověka ke stvoření se již nezdaří změnit včas.
Připojujeme se k lidem, kteří chtějí v této situaci jednat a kteří si uvědomují odpovědnost za svět. Jako křesťané se nechceme vzdát naděje. Myšlenka stvoření nám pomáhá pochopit, že všechno živé je jedinečné a že Bůh v něm stále působí. To nám dává naději, že každý člověk může přispět k nápravě a stát se inspirací pro druhé. Je třeba solidarity s těmi, kteří změny klimatu nezavinili a na které dopadají nejvíce. Nadějí jsou pro nás mladí lidé, kteří si uvědomují, že budoucí podobu světa je třeba řešit dnes a tlačí na politiky, aby jednali. Podporujeme rozvoj čistých forem energie, ústup od fosilních paliv a zodpovědné zacházení s krajinou. V Českobratrské církvi evangelické chceme hledat všechny možné a dostupné prostředky, abychom náš vlastní podíl na změně klimatu snížili.
Naše společnost se ve vztahu ke klimatickým změnám mylně rozděluje na „aktivisty“ a „realisty“. Globální změny se týkají nás všech. Nepomůže již pouze dobrovolná skromnost jednotlivců, ani změny jen v jedné části světa. Všichni musíme změnit své smýšlení a podílet se na záchraně prostředí. Proto se obracejme na politiky na všech úrovních, na Parlament a vládu ČR, občanskou společnost a všechny jednotlivce, aby situaci vzali vážně a jednali moudře, odpovědně a solidárně, aby se podařilo zpomalit změny klimatu a zastavit ničení životního prostředí.

*************************************************************************************************************************

SBORY NAŠEHO SENIORÁTU – ŽELEZNÝ BROD:

Železnobrodský sbor je vlastníkem největšího kostela v rámci ochranovského seniorátu. Počátek sboru je v přestupovém hnutí ve dvacátých letech století minulého. Sbor byl ustaven roku 1920 a už v roce 1925 zde otvírali monumentální modlitebnu, která byla postavena podle ochranovského sboru stavitelem br. Kousalem. Brzy byl železnobrodský sbor nejpočetnějším v tehdejší Jednotě bratrské. Čítal dva a půl tisíce členů z místa i širšího okolí. Železnobrodský sbor prošel stejnou cestu jako většina ochranovských sborů. Po schizmatu v Jednotě bratrské mu byl sborový dům odebrán. V roce 2007 dům zpětně od Jednoty bratrské odkoupil. Železnobrodský sál je vzhledem ke své velikosti využíván k velkým, dnes seniorátním setkáním, svatbám i posledním rozloučením s pracovníky církve. Právě tak je vhodným místem pro příležitostné koncerty. Opakovaně se tu setkávají členové a přátelé ochranovských sborů v Čechách a v Německu. Naposledy se takové setkání uskutečnilo v roce 2017. Železnobrodský sbor je také organizátorem a pořadatele každoroční husovské slavnosti. Ta začíná již vždy v sobotu večer nočním setkáním ve skalách, kde se podle tradice scházeli v dobách protireformace tajní evangelíci. V neděli pokračuje slavnostními bohoslužbami v Železném Brodě a odpoledne pak setkáním opět ve skalách „Na Kalichu“. Tato slavnost se tu koná nepřetržitě od roku 1988. Železnobrodský sbor je svoji aktivitou znám i v místě. Pořádá koncerty i přednášky pro veřejnost, ale také každoroční rozsvěcení adventní hvězdy i živý Betlém. V posledních letech přicházejí do sboru noví lidé a přátelé, a účast na bohoslužbách pozvolna stoupá. Snad je to nadějný příslib pro budoucnost.

 

 SBORY NAŠEHO SENIORÁTU – TURNOV

Počátky sboru v Turnově jsou spjaty s charismatickou osobností bratra Václava Vančury. Ten se v roce 1895 přestěhoval z Dubé do Mladé Boleslavi, aby zde začal rozsáhlou misijní a pastýřskou činnost. Šíře jeho práce sahala od České Lípy a Litoměřic až po Novou Paku a Velké Hamry – a také Turnov. Tak došlo k tomu, že v neděli, 5. prosince 1897, byla tehdy ještě do sboru boleslavského přijímána první rodina z turnovska – mlynář Frydrych s rodinou z Daliměřic. Od té doby býval u nich Václav Vančura častým hostem a brzy se shromáždil kruh čtenářů Písma i zájemců o bratrskou historii. Protože se společenství rozrůstalo, byl v roce 1900 ustaven sbor a otevřena vlastní modlitebna v Královské ulici. V roce 1906 byl povolán za kazatele Gedeon Vilém Hartwig a práce se rozšířila také do blízkého Rovenska pod Troskami. Bratr Hartwig bydlel v domě č.p. 17 na Mariánském náměstí, kde také byla od roku 1907 modlitebna. V roce 1913 za pomoci německých bratří koupil sbor dům v Kozákovské ulici, kde byla také slavnostně otevřena modlitebna. V roce 1914 se správy sboru ujal misionář František Chleboun, který se vrátil z misie v Jižní Africe. Ten také začal od roku 1916 konat misijní dílo na železnobrodsku a pravidelné bohoslužby od  roku 1918. Oživení turnovského sboru přineslo přestupové hnutí v roce 1921. Tehdy vznikly stanice v Doubravici a Svijanském Újezdě. Protože bratr Chleboun byl opět povolán na misii, stal se od roku 1923 kazatelem v Turnově Ladislav Šklíba. Po odchodu bratra Šklíby do Potštejna se stal kazatelem Pavel Glos. Bratr Glos, kterého starší turnovští dobře pamatují, zde sloužil celých 45 let. V roce 1975 nastupuje do sboru správce Jiří Polma, který v roce 1996 přešel do Železného Brodu. V roce 1997 byl ke správě sboru povolán O. Halama.

Současnost:  V roce 2000 se turnovský sbor spolu s dalšími Ochranovskými sbory stává součástí největší protestantské  církve v Čechách a na Moravě, Českobratrské církve evangelické, která úzce navazuje na teologii i tradice Jednoty bratrské. V témže roce sbor kupuje památný avšak značně zchátralý  dům Na Sboře. Ten je v průběhu  roku a půl zcela zrekonstruován a 20. října 2001 slavnostně otevřen za účasti mnoha místních i zahraničních hostů. Zde také sbor v současnosti působí.

 

ostatní sbory a jejich popis jsou uloženy v “zajímavostech” na těchto stránkách

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

VEČEŘE PÁNĚ A DĚTI

Otázka účasti dětí na VP se objevuje v souvislosti rostoucího zájmu o VP jako součást bohoslužby církve a jejího života vůbec, který je možno sledovat v posledních několika desetiletích ve většině evangelických církví v Evropě. Tento zájem je jistě veden mnoha různými činiteli, ale celkově je třeba v něm vidět především projev teologicky oprávněného a vítaného obnoveného pohledu na základní povahu a roli bohoslužby v životě církve. VP pozbývá charakteru výlučné, na výjimečné příležitosti omezené, případně jen úzkému okruhu oprávněných komunikantů vyhrazené slavnosti a stává se opět ústrojnou součástí evangelické (křesťanské) bohoslužby. Bývá slavena častěji, někde opět každou neděli. V této situaci přirozeně vyvstává potřeba formulovat, čím vlastně VP v životě církve je a komu je určena – kdo k ní smí být připuštěn či pozván. Tyto dvě otázky spolu navzájem úzce souvisejí. K závěru, že je zásadně dobře možné, aby se VP plně účastnily pokřtěné děti ještě před tím, než projdou konfirmační přípravou a konfirmací, vede několik závažných věcných důvodů. Především jde o logický důsledek rozhodnutí křtít nemluvňata. Považujeme-li křest nemluvňat za plnohodnotný, bez nutnosti jeho pozdějšího doplňování, není sice nutno automaticky nemluvňatům sloužit VP, ale je velmi obtížné odepřít VP těm pokřtěným, kteří o účast na ní projeví zájem. Takové odpírání by vedlo k pojetí dvojího členství v církvi, což je obtížně biblicky zdůvodnitelné. To, co zde bylo řečeno o základní povaze VP, velmi ztěžuje představu jakékoli skupiny uvnitř církve, která by byla z účasti na VP apriorně vyloučena – např. z důvodu nedostatečné vyspělosti. Večeři Páně mohou přijímat také pokřtěné děti, které samy nebo prostřednictvím rodičů vyjádří svou víru a touhu po obecenství Kristova stolu. Pokud večeři Páně nepřijímají, je vhodné, aby děti byly v obecenství Kristova stolu alespoň přítomny. Staršovstvo seznámí členy sboru s konkrétním postupem, podle kterého mohou pokřtěné děti přijímat večeři Páně.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 

článek ze Sborového listu -červen:

Radujme se vždy společně

 Radujeme se, když vyjde slunce.

Když jsou nám přátelé oporou.

Radujeme se z víry.

Radost můžeme sdílet.

Jaké jsou její zdroje?

Co nám v ní brání?

Je potřeba radovat se vždy?

A je potřeba radovat se společně?

Kdo tvoří společenství?

Proč je důležité?

Umíme pečovat o vztahy s lidmi kolem nás?

A o vztah k Bohu, který nás přesahuje?

Kam sahají hranice času, hranice věčnosti?

Českobratrská církev evangelická vznikla před 100 lety. Z radosti. Z vděčnosti. Z touhy po společenství.

Odkud jdeme? Kdo jsme? A kam směřujeme?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

HESLO PRO NÁŠ SBOR  PRO 2020

Každý rok losuje Seniorátní výbor Hesla pro jednotlivé sbory, emeritní kazatele, vdovy po kazatelích i pro vedení církve. Pro náš sbor byla pro rok 2020 vylosována středa 5. srpna, kde čteme: 

Dobrotivý Hospodin nechť zprostí viny každého,

kdo se upřímným srdcem dotazoval na slovo Boha Hospodina.

2.Paralipomenon 30,18.19 

Tam byl muž jménem Zacheus, vrchní celník a veliký boháč;

toužil uvidět Ježíše, aby poznal, kdo to je.

Lukáš 19,2-3

Staršovstvo a kazatel sboru

  

 

Pro vaše příspěvky sboru můžete využít převod na účet:

3534802319 / 0800

 

Informace na adrese:

Ondřej Halama – kazatel   

mobil: 737 976 030 , email: turnov@evangnet.cz

Na Sboře 80, 511 01 Turnov

                                           

Jitka Pernerová– kurátorka

Ohrazenice 195, 51101Turnov

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete použít tyto HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>