AKTUALITY

KALENDÁŘ NA BŘEZEN 2019

JEDNOTA BRATRSKÁ – MORAVIAN CHURCH – HERRNHUTER BRÜDERUNITÄT – UNITAS FRATRUM                                 

  sobota    2. března     

                         9:30   Den Misijní provincie v Rovensku p. Tr. – viz program níže

 

  neděle  3. března      neděle  Estomihi    

                          9:30   bohoslužby –  jednání RS sbírka na světovou UF  

         

  neděle  10. března    neděle  Invocavit  

                          9:30   dětské bohoslužby  – sborová neděle

       pondělí  11. března     9:30    pastorálka v Liberci

       úterý      12. března   18:00   Večer Na Sboře 

 „Muž, který stál v cestě“. Setkání s Ivanem Filou, autorem příběhu Františka Kriegla, který jako jediný v roce 1968 nepodepsal „moskevskou kapitulaci“. Ivan Fila je také autorem scénáře připravovaného filmu. Součástí večera bude autogramiáda autora.  

       středa    13. března   10:00   Dopoledne Na Sboře                                    

                                          16:30   setkání dorostu


neděle  17. března    neděle  Reminiscere        

                         9:30  bohoslužby  

      středa    20. března    16:30   setkání dorostu    

                              

 neděle  24. března     neděle Oculi                                  

                       9:30  bohoslužby  – host: 

    středa    27. března   10:00   Dopoledne Na Sboře                  

                                        16:30   setkání dorostu

   sobota   30. března     9:30    setkání sester ČMP – OS – Turnov  -viz program níže

  

neděle  31. března     neděle Laetare    

                      9:30  bohoslužby – Sborová rada 

 - schválení hospodářské zprávy a diskuse o práci sboru 

 - volba kazatele

Staršovstvo se se současným kazatelem dohodlo o prodloužení smlouvy na další dva roky.

Prosíme všechny členy sboru, aby si vzhledem k této události udělali čas a na shromáždění přišli.
                     

   

Pozvání na den České misijní provincie Unitas Fratrum

Ochranovského seniorátu Rovensko pod Troskami

 sobota 2. března 2019

PROGRAM:  

9:30   úvodní pobožnost – Eva Šormová  

9:45     Naše identita – Česká misijní provincie v rámci světové Jednoty bratrské a Českobratrské církve evangelické

přednášející – Jindřich Halama jr.

10:45  diskuse a rozhovor ve skupinách

12:00 oběd 

13:00 Shrnutí skupinových diskusí v plénu

14:00 informace ze Seniorátu 

15:00 závěr – Hana Jalušková


Téma Dne misijní provincie vychází z rozhovorů na loňském konventu. Zazněly otázky, čím jsme nebo máme být v rámci světové UF i ČCE. Co je naší zvláštností. (Identita = jednoznačné určení jedinečného subjektu). Po úvodní přednášce bude dán prostor k rozhovorům v menších skupinách a závěry ze skupin pak budou předneseny v plénu.
 
Pro děti, které přijedou se svými rodiči, bude připraven samostatný program.  Zváni jsou všichni zájemci a nejen členové a přátelé Ochranovských sborů

****************************************************************************************************************

 


Pozvání na setkání sester Ochranovského seniorátu  sobota 30. března 2019 v Turnově

 

PROGRAM: 

9:30  hod  Úvodní přivítání  –  L. Bernardová 

9:45  hod    Biblické zamyšlení  –  Hana Jalušková 

10:00 hod   Přednáška učitelky mateřské školy v Neuwiedu Margit Lessing

„Děti naše budoucnost” – jakou odpovědnost nese rodina, společnost, církev, sbor

11:00 hod    Diskuse k tématu přednášky 

11:50 hod    Vyhlášení sbírky a informace o sbírkách v předešlém období – Jana Nejmanová

12:15 hod    oběd

13:10 hod  Reportáž o cestování po stopách moravských exulantů s promítáním snímků p. Osvaldová, Brno

14:30 hod Zpráva z evropské konference žen Jednoty bratrské v Zeistu (Holandsko) 2018 Petra Šlapánková, Eliška Veberová

15:00 hod  Závěrečná modlitba  

 

*************************************************************************************************************************

 

VEČER NA  SBOŘE V BŘEZNU úterý 12. března v 18 hodin: „Muž, který stál v cestě“. Setkání s Ivanem Filou, autorem příběhu Františka Kriegla, který jako jediný v roce 1968 nepodepsal „moskevskou kapitulaci“. Ivan Fila je také autorem scénáře připravovaného filmu. Součástí večera bude autogramiáda autora.
 
SBOROVÁ RADA Poslední březnovou neděli, 31. března se v rámci bohoslužeb bude konat výroční sborové shromáždění – sborová rada. Vedle každoročních povinností sborové rady – předně schválení hospodářské zprávy a diskusi o práci sboru – bude volba kazatele, kterému v tomto roce končí povolání. Staršovstvo se se současným kazatelem dohodlo o prodloužení smlouvy na další dva roky. Prosíme všechny členy sboru, aby si vzhledem k této události udělali čas a na shromáždění přišli.
 

SBORY NAŠEHO SENIORÁTU –KOBEROVY:  

 

V letošním sborovém dopise si chceme představit modlitebny a sbory našeho seniorátu

Koberovský sbor vznikl ve třicátých letech 20. století jako kazatelská stanice železnobrodského sboru a v roce 1943 se spolu s kazatelskou stanicí Loučky osamostatnil;

oficiální sídlo bylo tehdy v Loučkách. Plány na výstavbu sborového domu se nepodařilo realizovat a sbor se scházel v soukromých prostorách. Teprve roku 1965 si vystavěl malou modlitebnu (Smrčí 41).

V současnosti jde o početně malý sbor. Členové sboru se dnes účastní bohoslužeb i biblických hodin v Železném Brodě a probíhá jednání o sloučení obou sborů.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

VEČEŘE PÁNĚ A DĚTI

Otázka účasti dětí na VP se objevuje v souvislosti rostoucího zájmu o VP jako součást bohoslužby církve a jejího života vůbec, který je možno sledovat v posledních několika desetiletích ve většině evangelických církví v Evropě. Tento zájem je jistě veden mnoha různými činiteli, ale celkově je třeba v něm vidět především projev teologicky oprávněného a vítaného obnoveného pohledu na základní povahu a roli bohoslužby v životě církve. VP pozbývá charakteru výlučné, na výjimečné příležitosti omezené, případně jen úzkému okruhu oprávněných komunikantů vyhrazené slavnosti a stává se opět ústrojnou součástí evangelické (křesťanské) bohoslužby. Bývá slavena častěji, někde opět každou neděli. V této situaci přirozeně vyvstává potřeba formulovat, čím vlastně VP v životě církve je a komu je určena – kdo k ní smí být připuštěn či pozván. Tyto dvě otázky spolu navzájem úzce souvisejí. K závěru, že je zásadně dobře možné, aby se VP plně účastnily pokřtěné děti ještě před tím, než projdou konfirmační přípravou a konfirmací, vede několik závažných věcných důvodů. Především jde o logický důsledek rozhodnutí křtít nemluvňata. Považujeme-li křest nemluvňat za plnohodnotný, bez nutnosti jeho pozdějšího doplňování, není sice nutno automaticky nemluvňatům sloužit VP, ale je velmi obtížné odepřít VP těm pokřtěným, kteří o účast na ní projeví zájem. Takové odpírání by vedlo k pojetí dvojího členství v církvi, což je obtížně biblicky zdůvodnitelné. To, co zde bylo řečeno o základní povaze VP, velmi ztěžuje představu jakékoli skupiny uvnitř církve, která by byla z účasti na VP apriorně vyloučena – např. z důvodu nedostatečné vyspělosti. Večeři Páně mohou přijímat také pokřtěné děti, které samy nebo prostřednictvím rodičů vyjádří svou víru a touhu po obecenství Kristova stolu. Pokud večeři Páně nepřijímají, je vhodné, aby děti byly v obecenství Kristova stolu alespoň přítomny. Staršovstvo seznámí členy sboru s konkrétním postupem, podle kterého mohou pokřtěné děti přijímat večeři Páně.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 

článek ze Sborového listu -červen:

Radujme se vždy společně

 Radujeme se, když vyjde slunce.

Když jsou nám přátelé oporou.

Radujeme se z víry.

Radost můžeme sdílet.

Jaké jsou její zdroje?

Co nám v ní brání?

Je potřeba radovat se vždy?

A je potřeba radovat se společně?

Kdo tvoří společenství?

Proč je důležité?

Umíme pečovat o vztahy s lidmi kolem nás?

A o vztah k Bohu, který nás přesahuje?

Kam sahají hranice času, hranice věčnosti?

Českobratrská církev evangelická vznikla před 100 lety. Z radosti. Z vděčnosti. Z touhy po společenství.

Odkud jdeme? Kdo jsme? A kam směřujeme?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

HESLO PRO NÁŠ SBOR

Každý rok losuje Seniorátní výbor Hesla pro jednotlivé sbory, emeritní kazatele, vdovy po kazatelích i pro vedení církve. Pro náš sbor byla pro rok 2019 vylosována středa 8. srpna, kde čteme: 

Hospodin naplňuje Sijón spravedlností a právem.

Bude věrnou jistotou tvé budoucnosti, klenotnicí spásy, moudrosti a poznání.

Izaiáš 33,5-6

Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské.

Matouš 10,7

Staršovstvo a kazatel sboru

  

 

Pro vaše příspěvky sboru můžete využít převod na účet:

3534802319 / 0800

 

Informace na adrese:

Ondřej Halama – kazatel   

mobil: 737 976 030 , email: turnov@evangnet.cz

Na Sboře 80, 511 01 Turnov

                                           

Jitka Pernerová– kurátorka

Ohrazenice 195, 51101Turnov

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete použít tyto HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>