AKTUALITY

KALENDÁŘ NA LEDEN 2019

JEDNOTA BRATRSKÁ – MORAVIAN CHURCH – HERRNHUTER BRÜDERUNITÄT – UNITAS FRATRUM

   neděle   6 .ledna      Neděle Zjevení Páně

   9:30    bohoslužby  – jednání staršovstva 

7. ledna          9:30    pastorálka v Liberci

  9. ledna          10:00  dopoledne Na Sboře 

                16:30  setkání dorostu

 
                              neděle  13. ledna     1. neděle po zjevení Páně                                              

                                    9:30  dětské bohoslužby  – sborová neděle                                       

   16. ledna     16:30  setkání dorostu   

                                         

                                        neděle  20. ledna     2. neděle po zjevení Páně                                                

                         9:30  bohoslužby  

 úterý  22. ledna      18:00  Večer Na Sboře   

                                                                                                        „Zanzibar a tanzánské safari“.                                                                                                              

                              středa    23. ledna      10:00  dopoledne Na Sboře                                          

                                    16:30  setkání dorostu    

                            

                                               neděle  27. ledna     poslední neděle po zjevení Páně                                                   

                             9:30  bohoslužby – host

                   pondělí  28.1. – pátek 1.2. – farářský kurz v Praze    

                    30. ledna        16:30  setkání dorostu

 

 

VEČEŘE PÁNĚ A DĚTI

[Sestra Hana B. žila s rodinou delší čas v Německu v prostředí evangelického sboru. Zde je běžné, že se Večeře Páně účastní také pokřtěné děti. Proto se sestra Hana obrátila s žádostí na staršovstvo našeho sboru. Rada starších v loňském roce o žádosti opakovaně jednala a na základě rozhovorů a řádů církve tuto praxi odsouhlasila. Předkládáme výběr z textů, který vedl synod ČCE v roce 2007 k rozhodnutí  a které mělo také naše staršovstvo k dispozici]

Otázka účasti dětí na VP se objevuje v souvislosti rostoucího zájmu o VP jako součást bohoslužby církve a jejího života vůbec, který je možno sledovat v posledních několika desetiletích ve většině evangelických církví v Evropě. Tento zájem je jistě veden mnoha různými činiteli, ale celkově je třeba v něm vidět především projev teologicky oprávněného a vítaného obnoveného pohledu na základní povahu a roli bohoslužby v životě církve. VP pozbývá charakteru výlučné, na výjimečné příležitosti omezené, případně jen úzkému okruhu oprávněných komunikantů vyhrazené slavnosti a stává se opět ústrojnou součástí evangelické (křesťanské) bohoslužby. Bývá slavena častěji, někde opět každou neděli. V této situaci přirozeně vyvstává potřeba formulovat, čím vlastně VP v životě církve je a komu je určena – kdo k ní smí být připuštěn či pozván. Tyto dvě otázky spolu navzájem úzce souvisejí. K závěru, že je zásadně dobře možné, aby se VP plně účastnily pokřtěné děti ještě před tím, než projdou konfirmační přípravou a konfirmací, vede několik závažných věcných důvodů. Především jde o logický důsledek rozhodnutí křtít nemluvňata. Považujeme-li křest nemluvňat za plnohodnotný, bez nutnosti jeho pozdějšího doplňování, není sice nutno automaticky nemluvňatům sloužit VP, ale je velmi obtížné odepřít VP těm pokřtěným, kteří o účast na ní projeví zájem. Takové odpírání by vedlo k pojetí dvojího členství v církvi, což je obtížně biblicky zdůvodnitelné. To, co zde bylo řečeno o základní povaze VP, velmi ztěžuje představu jakékoli skupiny uvnitř církve, která by byla z účasti na VP apriorně vyloučena – např. z důvodu nedostatečné vyspělosti. Večeři Páně mohou přijímat také pokřtěné děti, které samy nebo prostřednictvím rodičů vyjádří svou víru a touhu po obecenství Kristova stolu. Pokud večeři Páně nepřijímají, je vhodné, aby děti byly v obecenství Kristova stolu alespoň přítomny. Staršovstvo seznámí členy sboru s konkrétním postupem, podle kterého mohou pokřtěné děti přijímat večeři Páně.

SBORY NAŠEHO SENIORÁTU – KOSTELÍK V KOŘENOVĚ: 

V letošním sborovém dopise si chceme představit modlitebny našeho seniorátu. Pro leden se přímo nabízí horský kostelík v Kořenově.   V roce 1903 vznikla kazatelská stanice Kořenov-Tesařov pro německé evangelíky luterské církve augsburského vyznání.  Farností patřili k Jablonci n.N. a ke kazatelské stanici s dnes rozpadlým kostelíkem v Dolní Smržovce. Shromažďovali se jednou měsíčně k bohoslužbám v hostinci Zvonice (Glockensteinbaude). Vedle občanů Rakouska -Uherska sem na bohoslužby přicházeli i evangelíci z území pruského Slezska, tedy z Německého císařství. V listopadu 1903 vznikl Spolek pro stavbu kostela. Plány na stavbu připravil architekt Otto Bartning (1883 – 1959), později proslulý stavitel sakrálních staveb. Základní kámen byl položen v den nanebevstoupení Páně 20. května 1909 a 20. října 1909 byla slavnost vysvěcení nového kostelíka. V silně skalnatém terénu byl okolo kostelíka roku 1911 založen i hřbitov.     Po konci druhé světové války získala kostelík do užívání Jednota bratrská. Asi v roce 1956 byl kostelík opraven a byl využíván pro letní bohoslužebná, ekumenicky otevřená shromáždění. Generální oprava kostelíka proběhla v roce 1968. Současný vlastník, Ochranovský seniorát při Českobratrské církvi evangelické zajistil v letech 2013 – 2016 celkovou rekonstrukci – interiér i exteriér. Vedle velkého počtu svateb se tu konají od začátku června do konce září pravidelné nedělní bohoslužby.

KONVENT 

Ze sborového dopisu Listopad

V listopadovém sborovém dopise jsme četli o přípravě výročního setkání seniorátu – konventu – v Praze. Dnes chceme přiblížit některé informace z jeho zasedání.

Sešlo se celkem 18 hlasovných členů z osmi sborů, a další hosté. Zástupcem z Evropské kontinentální provincie (ECP) byla sestra Benigna Carstens, která vyřídila pozdravy od celého evropského ředitelství. ECP je nejen naší blízkou a duchovně spřízněnou provincií, ale zároveň naší provincií „supervizní“. (Každá misijní provincie má nějakou dohlížející, „supervizní“ provincii UF).

Konvent zároveň připravil a zaslal k výročí 90. narozenin dopis bratru Theo Gillovi, biskupu UF, který sídlí v Ochranově. Konvent také volil zástupce na synod ČCE pro další čtyři roky. Z řad duchovních byly zvoleny sestry E. Šormová a náhradnice H. Jalušková. Z řad starších pak sestry H. Hájková z Potštejna a náhradnice I. Votočková z Rovenska. Došlo také k volbě náhradníka Seniorátního výboru. Byla zvolena sestra A. Kracíková.

Další významnou součástí jednání konventu jsou otázky hospodaření. SV předložil výkaz hospodaření za rok 2017 a rámcový rozpočet na rok 2019. Vedle toho bylo schváleno rozdělení celocírkevních repartic (70.600,- Kč) a seniorátních repartic (65.000,- Kč) na jednotlivé sbory. Pro náš turnovský sbor je to celkem 34.000,- Kč. Seniorátní sbírky pro rok 2019 zůstávají stejné.

První březnovou neděli na světovou UF a první adventní neděli na stavební fond. Zásadní otázkou byla žádost sboru v Koberovech o připojení ke sboru železnobrodskému. Blízkost těchto sborů je dána nejen geograficky, ale vychází z toho, že se obě společenství dlouhodobě setkávala. Už delší čas byla jedna neděle v měsíci společná v Železném Brodě. Splynutí obou sborů, jak navrhovala sborová rada a staršovstvo v Koberovech, je tedy logické i praktické. Konvent tento návrh schválil a bude postoupen synodu ČCE v příštím roce.

Poslední oblast našich rozhovorů se týkala vzdělávání laiků i farářů a vydavatelské činnosti seniorátu. To je ale téma dlouhodobější, kterému se budeme věnovat i nadále. Příští zasedání konventu se koná 9. Listopadu 2019 v Jablonci nad Nisou.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 

ze Sborového listu listopad

Přinášíme prohlášení synodní rady Českobratrské církve
evangelické ke stému výročí republiky.

Vznik Českobratrské církve evangelické je spjat se vznikem
Československé republiky. Ta souvislost není nahodilá. Čeští evangelíci se tím nejen chopili příležitosti ke svému osamostatnění, nýbrž se také přihlásili k odpovědnosti za nově se utvářející demokratickou společnost.
V uplynulých 100 letech jsme tento odkaz někdy ztráceli ze zřetele, jindy zas nově objevovali a naplňovali. V současné době změn ve společnosti i v církvi je třeba si tuto odpovědnost připomínat.
Demokracie není samozřejmostí. Není ani jen formálním zřízením, nýbrž
vztahem k druhým lidem a k okolnímu světu. Svoboda v demokracii
znamená nejen názor mít a projevovat, nýbrž hledat v rozhovoru obecné dobro, nad výměnou názorů a postojů ctít kritérium pravdy a vždy mít ohled na slabé.
Naším národním zájmem není sebestředná uzavřenost, nepřátelská
k okolí, nýbrž přátelství a spolupráce se všemi, kdo respektují lidskou
důstojnost a práva a usilují o spravedlnost a pokoj.
Čerpejme inspiraci a sílu z Kristova evangelia a za naši republiku a její
obyvatele se modleme.

Synodní rada Českobratrské církve evangelické

 

 

ze Sborového listu – září

100 LET ČESKOBRATRSKÉ

CÍRKVE  EVANGELICKÉ

 

Koncem letošního září proběhl festival poutavých přednášek, rozmanitých koncertů, výstav, vystoupení, rozhovorů nad aktuálními tématy i skvělé zábavy. To vše s jediným cílem: setkat se a zažít výjimečné společenství.
V duchu hesla “Radujme se vždy společně”, které zvalo ke sdílené radosti a odkazovalo ke stejnojmenné nejstarší bratrské písni – tedy k našim evangelickým kořenům a ke společenství kolem stolu Kristova, při němž se zpívá nejčastěji.
Město Pardubice bylo plné známých tváří – vašich přátel z někdejších mládežnických setkání, ze společných dovolených, z blízka i z druhého konce republiky… Ti všichni se sešli na jednom místě! Přes den se sály, parky i náměstí rozezněly bohoslužby, zpěvy, diskuze i divadla, navečer se pak pilo a hodovalo.

 

článek ze Sborového listu -červen:

Radujme se vždy společně

 Radujeme se, když vyjde slunce.

Když jsou nám přátelé oporou.

Radujeme se z víry.

Radost můžeme sdílet.

Jaké jsou její zdroje?

Co nám v ní brání?

Je potřeba radovat se vždy?

A je potřeba radovat se společně?

Kdo tvoří společenství?

Proč je důležité?

Umíme pečovat o vztahy s lidmi kolem nás?

A o vztah k Bohu, který nás přesahuje?

Kam sahají hranice času, hranice věčnosti?

Českobratrská církev evangelická vznikla před 100 lety. Z radosti. Z vděčnosti. Z touhy po společenství. Odkud jdeme? Kdo jsme? A kam směřujeme?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

HESLO PRO NÁŠ SBOR

Každý rok losuje Seniorátní výbor Hesla pro jednotlivé sbory, emeritní kazatele, vdovy po kazatelích i pro vedení církve. Pro náš sbor byla pro rok 2019 vylosována středa 8. srpna, kde čteme: 

Hospodin naplňuje Sijón spravedlností a právem.

Bude věrnou jistotou tvé budoucnosti, klenotnicí spásy, moudrosti a poznání.

Izaiáš 33,5-6

Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské.

Matouš 10,7

Staršovstvo a kazatel sboru

  

 

Pro vaše příspěvky sboru můžete využít převod na účet:

3534802319 / 0800

 

Informace na adrese:

Ondřej Halama – kazatel   

mobil: 737 976 030 , email: turnov@evangnet.cz

Na Sboře 80, 511 01 Turnov

                                           

Jitka Pernerová– kurátorka

Ohrazenice 195, 51101Turnov

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete použít tyto HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>