AKTUALITY

KALENDÁŘ NA LISTOPAD 2018

JEDNOTA BRATRSKÁ – MORAVIAN CHURCH – HERRNHUTER BRÜDERUNITÄT – UNITAS FRATRUM

Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista,
neboť nám ze svého velikého milosrdenství
dal vzkříšením Ježíše Krista,
nově se narodit k živé naději.

 neděle 4. listopadu 23. Neděle po Trojici__
9:30 bohoslužby – schůze staršovstva

pondělí 5. listopadu 9:30 pastorálka v Liberci

úterý 6. listopadu 18:00 Večer Na Sboře

středa 7. listopadu 16:30 setkání dorostu

sobota 10. listopadu 9:00 konvent v Praze

neděle 11. listopadu 24. Neděle po Trojici__
       9:30 dětské bohoslužby – sborová neděle
nabídka zboží Fair-trade

středa 14. listopadu 10:00 Dopoledne Na Sboře
                          16:30 setkání dorostu

neděle 18. listopadu 25. Neděle po Trojici
9:30 bohoslužby – bratr Slavka

středa 21. listopadu 16:30 setkání dorostu

neděle 25. listopadu Poslední neděle církevního roku
9:30 bohoslužby – bratr Matouš Jaluška

úterý 27. listopadu 18:00 Večer Na Sboře

středa 28. listopadu 10:00 Dopoledne Na Sboře
                          16:30 setkání dorostu

Přinášíme prohlášení synodní rady Českobratrské církve
evangelické ke stému výročí republiky.

Vznik Českobratrské církve evangelické je spjat se vznikem
Československé republiky. Ta souvislost není nahodilá. Čeští evangelíci se tím nejen chopili příležitosti ke svému osamostatnění, nýbrž se také přihlásili k odpovědnosti za nově se utvářející demokratickou společnost.
V uplynulých 100 letech jsme tento odkaz někdy ztráceli ze zřetele, jindy zas nově objevovali a naplňovali. V současné době změn ve společnosti i v církvi je třeba si tuto odpovědnost připomínat.
Demokracie není samozřejmostí. Není ani jen formálním zřízením, nýbrž
vztahem k druhým lidem a k okolnímu světu. Svoboda v demokracii
znamená nejen názor mít a projevovat, nýbrž hledat v rozhovoru obecné dobro, nad výměnou názorů a postojů ctít kritérium pravdy a vždy mít ohled na slabé.
Naším národním zájmem není sebestředná uzavřenost, nepřátelská
k okolí, nýbrž přátelství a spolupráce se všemi, kdo respektují lidskou
důstojnost a práva a usilují o spravedlnost a pokoj.
Čerpejme inspiraci a sílu z Kristova evangelia a za naši republiku a její
obyvatele se modleme.

Synodní rada Českobratrské církve evangelické

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 

DALŠÍ AKTUALITY – LISTOPAD

KONVENT
V sobotu 10. listopadu se sejde v Praze Malešicích konvent našeho seniorátu =
synod České misijní provincie. Vedle povinností daných zřízením církve (zpráva
seniorátního výboru za uplynulý rok, zpráva o hospodaření, návrh rozpočtu SV,
zprávy ze sborů…) má konvent před sebou některé důležité návrhy. Tím prvním
je žádost sboru v Koberovech o připojení ke sboru železnobrodskému. To je
dáno zmenšujícím se počtem členů ve sboru v Koberovech a úzkým vztahem
k Železnému Brodu, který je budován už léta. Pokud tuto žádost konvent podpoří (a dá se to předpokládat) synod celé církve v květnu 2019 by s konečnou platností rozhodl o spojení sborů. Bude to znamenat personální posílení sboru v Železném Brodě ale také zmenšení počtu sborů v seniorátu na osm. Druhé důležité téma, nedostatek kazatelů, je vtěleno v návrhy zahájit rozpravu o povolávání kazatelů a kazatelek na naše sbory a také o vyhledávání a přípravě kazatelského dorostu. Za náš sbor se vedle členů seniorátního výboru zúčastní sestra Jitka Pernerová a bratr Pavel Svatoš.

VEČERY NA SBOŘE
V listopadu nás čekají dva Večery Na Sboře:
Úterý 6. listopadu v 18 hodin – Bratři Čapkové. Komponovaný pořad v rámci
Roku bratří Čapků. Vystoupí Kristina Váňová, ředitelka Památníku Karla Čapka a recitovat budou Hana Čapková, Tomáš Černý a Vojtěch Franců. Hudební
doprovod obstará Monika Szantó.
Úterý 27. listopadu v 18 hodin – František Ladislav Rieger. Pořad na počest
významného semilského rodáka při příležitosti jeho 200. výročí narození. F. L.
Rieger byl český politik, zakladatel staročeské strany a člen Říšského sněmu.
Průvodní slovo bude mít PhDr. Květoslava Hnízdová, čtení textů Vojtěch Franců
a Eva Kordová a hudební doprovod Petr Kostka.

OPĚT TRH FAIR TRADE
Už je jakousi tradicí v našem sboru, že v listopadu nám sestra Alena Štěpánová
přiváží „krámek zboží fair trade“. „Jde o způsob obchodu, jehož cílem je přímá a účinná podpora znevýhodněných pěstitelů a řemeslníků z rozvojových zemí
Afriky, Asie a Latinské Ameriky. Je založen na vytvoření partnerství mezi
producentem na straně jedné a spotřebitelem na straně druhé. Zakoupením
zboží tak můžeme alespoň trochu podpořit chudé či chudší tohoto světa“.
Nezapomeňte proto v neděli 11. listopadu svoji peněženku doma.

NOVÉ BRATRSKÉ LISTY
To je časopis naší misijní provincie – ochranovského seniorátu – který vychází
už 20 let. V posledních letech za jeho přípravou stojí především bratr Jindřich
Halama. Časopis, který vychází čtyřikrát do roka přináší biblické i historické
články a také přehled dění ve světové Unitas fratrum i v našich sborech. Právě
vyšlo třetí, letos předposlední číslo. Nezapomeňte si ve sboru vyzvednout.

Termíny na prosinec
1. prosince – 1. Advent – bohoslužby s Večeří Páně
9. prosince – Dětská neděle – Vánoční hra pro děti
16. prosince – Adventní koncert – 15:00 – Oldřich Janota
23. prosince – Dětská vánoční slavnost
24. prosince – Půlnoc Na Sboře 23:00
25. prosince – Hod Boží vánoční – bohoslužby se

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ze Sborového listu – září

100 LET ČESKOBRATRSKÉ

CÍRKVE  EVANGELICKÉ

 

Koncem letošního září proběhl festival poutavých přednášek, rozmanitých koncertů, výstav, vystoupení, rozhovorů nad aktuálními tématy i skvělé zábavy. To vše s jediným cílem: setkat se a zažít výjimečné společenství.
V duchu hesla “Radujme se vždy společně”, které zvalo ke sdílené radosti a odkazovalo ke stejnojmenné nejstarší bratrské písni – tedy k našim evangelickým kořenům a ke společenství kolem stolu Kristova, při němž se zpívá nejčastěji.
Město Pardubice bylo plné známých tváří – vašich přátel z někdejších mládežnických setkání, ze společných dovolených, z blízka i z druhého konce republiky… Ti všichni se sešli na jednom místě! Přes den se sály, parky i náměstí rozezněly bohoslužby, zpěvy, diskuze i divadla, navečer se pak pilo a hodovalo.

 

článek ze Sborového listu -červen:

Radujme se vždy společně

 Radujeme se, když vyjde slunce.

Když jsou nám přátelé oporou.

Radujeme se z víry.

Radost můžeme sdílet.

Jaké jsou její zdroje?

Co nám v ní brání?

Je potřeba radovat se vždy?

A je potřeba radovat se společně?

Kdo tvoří společenství?

Proč je důležité?

Umíme pečovat o vztahy s lidmi kolem nás?

A o vztah k Bohu, který nás přesahuje?

Kam sahají hranice času, hranice věčnosti?

Českobratrská církev evangelická vznikla před 100 lety. Z radosti. Z vděčnosti. Z touhy po společenství. Odkud jdeme? Kdo jsme? A kam směřujeme?

AKTUALITY ZÁŘÍ 2018

ADMINISTRACE SBORŮ
V současnosti má náš seniorát 4 neobsazené sbory. Tanvald, Koberovy, Potštejn, Železný Brod. Turnovský kazatel má nyní na starosti také sbor v Železném Brodě a v Tanvaldu, což znamená v létě i bohoslužby v Kořenově. Děkujeme všem, kteří v Turnově v průběhu léta slouží. Protože na konci září končí pravidelné nedělní bohoslužby v Kořenově, situace se poněkud stabilizuje.
100 LET ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ
V průběhu celého roku si připomínáme sto leté výročí ČCE. Českobratrská církev evangelická vznikla v roce 1918 sloučením sborů lutherského a helvétského vyznání, které vznikaly v Čechách a na Moravě po tolerančním patentu 1781. Tehdy nebylo možno přihlásit se k jinému evangelickému vyznání, ač se mnozí hlásili k církvi „beránkově“, tedy staré Jednotě bratrské.
V prvních letech se přihlásilo k oběma konfesím 78 tisíc členů. Také mnozí členové dnešní evangelické církve mají své rodokmeny až do doby předbělohorské. Hlavní oslavy proběhnou ve dnech 27. – 30. září v Pardubicích.
V adventu pak ještě proběhne slavnostní shromáždění v Praze v Obecním domě, kde se tehdy v roce 1918 konal generální sněm. Podrobnější program najdete na www.e-cirkev.cz
ZASEDÁNÍ UNITY BOARDU
Nejvyšším správním orgánem Unitas fratrum v mezidobí synodů je Rada Jednoty (Unity Board). Je setkáním představitelů provincií, misijních míst a„děl“ (Undertakings). V druhém týdnu září se toto setkání koná v Severní Karolíně v centru jižní Americké provincie, ve městě Winston Salem.
SBOROVÝ DEN V POTŠTEJNĚ
Potštejnský sbor srdečně zve na sborový den v neděli 9. září. Dopolední bohoslužby začínají v 9:30 a odpolední program ve 14:00. Hlavním hostem je bratr S. Slavka.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

AKCE ČERVEN 2018

 ODPOLEDNE S DĚTMI. V navázání na poslední zdařilou akci s dětmi připravila Eliška Veberová další odpoledne pro děti. Tentokrát se sejdeme v neděli 10. června odpoledne ve 13 hodin u Veberů na statku. Hry a jiné aktivity pro děti budou završeny přípravou a pečením chleba. Podrobnosti se dozvíme při dopoledních dětských bohoslužbách.
KOSTELÍK V KOŘENOVĚ V neděli 3. června začaly letní bohoslužby v kořenovském kostelíčku. Sešlo se celkem 12 účastníků, někteří členové tanvaldského sboru a další hosté. Při bohoslužbách nám věrně slouží varhaník bratr Kalista. Bohoslužby zde budou pravidelně až do konce září. Základní informace i jména kazatelů naleznete na webových stránkách: http://korenov.evangnet.cz
ADMINISTRACE SBORŮ V současnosti má náš seniorát několik neobsazených sborů a jejich počet se odchodem sestry Běťákové v Potštejně ještě zvýší. Turnovský kazatel má nyní na starosti sbor v Železném Brodě a v Tanvaldu, což znamená v létě bohoslužby v Kořenově. Děkujeme těm, kteří v Turnově zastupují, předně bratru Slavkovi.
NOČNÍ KALICH V letošním roce se neuskuteční tradiční Husův den ve skalách na Kalichu v neděli odpoledne. „Noční Kalich“ – sobotní večerní bohoslužba v místech setkávání tajných evangeliků – bude však i letos.  Ve skalní modlitebně bude krátké kázání a Svatá večeře Páně. Těší se na vás „železnobrodští“.
TISKOVINY PRO VÁS: Ve vstupní hale před modlitebnou nacházíte různé tiskoviny. Jde především o náš seniorátní čtvrtletník Nové bratrské listy a čtrnáctideník Kostnické jiskry. Tyto výtisky jsou zdarma k rozebrání. Nově tu je také měsíčník Český bratr, který si můžete půjčit a zase vrátit pro další čtenáře.
opět v kořenovském kostelíčku konat pravidelné bohoslužby, vždy v neděli od 10 hodin. Střídají se tu kazatelé z různých sborů i církví. Základní informace naleznete na webových stránkách: http://korenov.evangnet.cz

HESLO PRO NÁŠ SBOR

Každý rok losuje Seniorátní výbor Hesla pro jednotlivé sbory, emeritní kazatele, vdovy po kazatelích i pro vedení církve. Pro náš sbor byl pro rok 2018 vylosován čtvrtek 5. dubna, kde čteme:

Obraťte se ke mně a dojdete spásy veškeré dálavy země;

neboť já jsem Bůh a jiného už není.

Izaiáš 45,22

On je smírnou obětí za naše hříchy,

a nejenom za naše,

ale za hříchy celého světa. 

Staršovstvo a kazatel sboru

  

 

Pro vaše příspěvky sboru můžete využít převod na účet:

3534802319 / 0800

 

Informace na adrese:

Ondřej Halama – kazatel   

mobil: 737 976 030 , email: turnov@evangnet.cz

Na Sboře 80, 511 01 Turnov

                                           

Jitka Pernerová– kurátorka

Ohrazenice 195, 51101Turnov

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete použít tyto HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>