AKTUALITY

KALENDÁŘ NA ČERVEN 2019

JEDNOTA BRATRSKÁ – MORAVIAN CHURCH – HERRNHUTER BRÜDERUNITÄT – UNITAS FRATRUM                                 

 

neděle   2. června       Exaudi     

                                    9:30    bohoslužby  – S. Slavka                                    

                                  10:00  zahájení bohoslužeb na kostelíku 

středa   5. června    16:30  setkání dorostu    

                      

neděle   9. června      Neděle svatodušní       

                                  9:30  bohoslužby s Večeří Páně             

                                 po bohoslužbách  jednání staršovstva   

úterý     11. června     19:00  biblická hodina  

středa   12. června     10:00  Dopoledne Na Sboře                                

                                     16:30  setkání dorostu

 

sobota  15. června    10:00   Den rodičů s dětmi v Rovensku p.Tr.

 

 

neděle  16. června       Neděle svaté Trojice                 

                         9:30  dětské bohoslužby – sborová neděle

 

 

neděle 23. června        1. Neděle po Trojici     

                       9:30  bohoslužby – S. Slavka                             

 středa   26. června      10:00   Dopoledne Na Sboře                

                                      16:30  setkání dorostu

 

neděle 30. června        2. Neděle po Trojici   

                          9:30  bohoslužby   

 Termíny na červenec

6. července  – Noční Kalich

7. července –  Husův den v Železném Brodě a na Kalichu

         

               

V závěru svého jednání synod Českobratrské církve evangelické vydal prohlášení týkající se:

vztahu naší společnosti k životnímu prostředí a probíhajícím změnám klimatu.

Všichni zakoušíme dopady změn klimatu. Citlivěji vnímáme výkyvy počasí, sucho a problematiku oteplování planety. Jako lidstvo stojíme před dalekosáhlými hrozbami nedostatku pitné vody, snižující se biodiverzity, neobyvatelnosti celých oblastí planety a stěhování milionů lidí. Rozsah problémů mnohé ochromuje. Někteří se snaží situaci ignorovat nebo zlehčovat. Jiní se spoléhají na to, že žijeme ve šťastnější části světa a že se nás změny nedotknou. Jsou však také lidé, které tato situace hluboce trápí a snaží se nejhoršímu podle svých sil zabránit. Někteří přitom propadají chmurám, že vztah člověka ke stvoření se již nezdaří změnit včas.
Připojujeme se k lidem, kteří chtějí v této situaci jednat a kteří si uvědomují odpovědnost za svět. Jako křesťané se nechceme vzdát naděje. Myšlenka stvoření nám pomáhá pochopit, že všechno živé je jedinečné a že Bůh v něm stále působí. To nám dává naději, že každý člověk může přispět k nápravě a stát se inspirací pro druhé. Je třeba solidarity s těmi, kteří změny klimatu nezavinili a na které dopadají nejvíce. Nadějí jsou pro nás mladí lidé, kteří si uvědomují, že budoucí podobu světa je třeba řešit dnes a tlačí na politiky, aby jednali. Podporujeme rozvoj čistých forem energie, ústup od fosilních paliv a zodpovědné zacházení s krajinou. V Českobratrské církvi evangelické chceme hledat všechny možné a dostupné prostředky, abychom náš vlastní podíl na změně klimatu snížili.
Naše společnost se ve vztahu ke klimatickým změnám mylně rozděluje na „aktivisty“ a „realisty“. Globální změny se týkají nás všech. Nepomůže již pouze dobrovolná skromnost jednotlivců, ani změny jen v jedné části světa. Všichni musíme změnit své smýšlení a podílet se na záchraně prostředí. Proto se obracejme na politiky na všech úrovních, na Parlament a vládu ČR, občanskou společnost a všechny jednotlivce, aby situaci vzali vážně a jednali moudře, odpovědně a solidárně, aby se podařilo zpomalit změny klimatu a zastavit ničení životního prostředí.

*************************************************************************************************************************

 

SBORY NAŠEHO SENIORÁTU – ROVENSKO pod Troskami:

Sbor v Rovensku vznikl v roce 1909 jako kazatelská stanice turnovské filiálky mladoboleslavského sboru.

V meziválečném období byl součástí turnovského sboru, v roce 1944 se osamostatnil. K bohoslužbám se zprvu scházel v soukromí, vlastní modlitebnu si sbor zřídil roku 1949 v Revoluční ulici 399. Po zrušení sboru strany nového vedení JB sbor vstoupil do Ochranovského seniorátu při ČCE.

V roce 2007 odkoupil svůj původní sborový dům. V současnosti jde o malý sbor venkovského typu. Sestra kazatelka sbor charakterizuje takto. Součástí ČCE jsme od roku 2000, kdy se nás tato církev ujala a dala nám možnost odpočinout si od rozbrojů v české provincii Jednoty bratrské. Od té doby se znovu nadechujeme. Z vlastních zdrojů a s pomocí seniorátu se nám daří udržovat faru jako otevřené místo pro družné setkávání i ztišení. Jako všechny sbory Ochranovského seniorátu se účastníme života ČCE i celosvětové Unitas fratrum. Udržujeme vztahy se sborem v Neuwiedu – zde totiž žijí členové bývalého sboru Jednoty bratrské v moravském Herzogwaldu, kteří byli po druhé světové válce odsunuti a vnitřní vybavení jejich kostelíka bylo převezeno do Rovenska. Zůstáváme v srdečném kontaktu i s dalšími partnerskými sbory v rámci Jednoty v Berlíně Drážďanech. Vzájemné návštěvy se konají každý rok a bývají hojně navštíveny. S radostí jsme na faře uvítali rovněž zájezdy sborů ČCE (např. Libštát, Klášter nad Dědinou či skupina mládeže Horáckého seniorátu) i z jiných spřátelených církví. Naše ubytovací kapacity využívala ke každoročním soustředěním rovněž mládež Ochranovského seniorátu. Úzce spolupracujeme s Libereckým seniorátem ČCE. Od r. 2002 promlouvá farářka o první adventní neděli při slavnostním rozsvěcení vánočního stromu na rovenském náměstí, na němž se podílejí i děti z našich dětských skupin. Spolupráce s rovenskou základní školou se datuje již od r. 1990. Prostřednictvím koncertů, přednášek a divadelních představení se snažíme účastnit kulturního života obce. Do nastávajících let hledíme realisticky a neztrácíme naději ve stále působící milost Boží.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

VEČEŘE PÁNĚ A DĚTI

Otázka účasti dětí na VP se objevuje v souvislosti rostoucího zájmu o VP jako součást bohoslužby církve a jejího života vůbec, který je možno sledovat v posledních několika desetiletích ve většině evangelických církví v Evropě. Tento zájem je jistě veden mnoha různými činiteli, ale celkově je třeba v něm vidět především projev teologicky oprávněného a vítaného obnoveného pohledu na základní povahu a roli bohoslužby v životě církve. VP pozbývá charakteru výlučné, na výjimečné příležitosti omezené, případně jen úzkému okruhu oprávněných komunikantů vyhrazené slavnosti a stává se opět ústrojnou součástí evangelické (křesťanské) bohoslužby. Bývá slavena častěji, někde opět každou neděli. V této situaci přirozeně vyvstává potřeba formulovat, čím vlastně VP v životě církve je a komu je určena – kdo k ní smí být připuštěn či pozván. Tyto dvě otázky spolu navzájem úzce souvisejí. K závěru, že je zásadně dobře možné, aby se VP plně účastnily pokřtěné děti ještě před tím, než projdou konfirmační přípravou a konfirmací, vede několik závažných věcných důvodů. Především jde o logický důsledek rozhodnutí křtít nemluvňata. Považujeme-li křest nemluvňat za plnohodnotný, bez nutnosti jeho pozdějšího doplňování, není sice nutno automaticky nemluvňatům sloužit VP, ale je velmi obtížné odepřít VP těm pokřtěným, kteří o účast na ní projeví zájem. Takové odpírání by vedlo k pojetí dvojího členství v církvi, což je obtížně biblicky zdůvodnitelné. To, co zde bylo řečeno o základní povaze VP, velmi ztěžuje představu jakékoli skupiny uvnitř církve, která by byla z účasti na VP apriorně vyloučena – např. z důvodu nedostatečné vyspělosti. Večeři Páně mohou přijímat také pokřtěné děti, které samy nebo prostřednictvím rodičů vyjádří svou víru a touhu po obecenství Kristova stolu. Pokud večeři Páně nepřijímají, je vhodné, aby děti byly v obecenství Kristova stolu alespoň přítomny. Staršovstvo seznámí členy sboru s konkrétním postupem, podle kterého mohou pokřtěné děti přijímat večeři Páně.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 

článek ze Sborového listu -červen:

Radujme se vždy společně

 Radujeme se, když vyjde slunce.

Když jsou nám přátelé oporou.

Radujeme se z víry.

Radost můžeme sdílet.

Jaké jsou její zdroje?

Co nám v ní brání?

Je potřeba radovat se vždy?

A je potřeba radovat se společně?

Kdo tvoří společenství?

Proč je důležité?

Umíme pečovat o vztahy s lidmi kolem nás?

A o vztah k Bohu, který nás přesahuje?

Kam sahají hranice času, hranice věčnosti?

Českobratrská církev evangelická vznikla před 100 lety. Z radosti. Z vděčnosti. Z touhy po společenství.

Odkud jdeme? Kdo jsme? A kam směřujeme?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

HESLO PRO NÁŠ SBOR  PRO 2019

Každý rok losuje Seniorátní výbor Hesla pro jednotlivé sbory, emeritní kazatele, vdovy po kazatelích i pro vedení církve. Pro náš sbor byla pro rok 2019 vylosována středa 8. srpna, kde čteme: 

Hospodin naplňuje Sijón spravedlností a právem.

Bude věrnou jistotou tvé budoucnosti, klenotnicí spásy, moudrosti a poznání.

Izaiáš 33,5-6

Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské.

Matouš 10,7

Staršovstvo a kazatel sboru

  

 

Pro vaše příspěvky sboru můžete využít převod na účet:

3534802319 / 0800

 

Informace na adrese:

Ondřej Halama – kazatel   

mobil: 737 976 030 , email: turnov@evangnet.cz

Na Sboře 80, 511 01 Turnov

                                           

Jitka Pernerová– kurátorka

Ohrazenice 195, 51101Turnov

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete použít tyto HTML tagy a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>